Artikel Privacyverklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig en
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De AVG
stelt een aantal voorwaarden waar wij ons aan moeten houden. Dit zorgt ervoor dat wij uw
persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van onze taken, uw gegevens goed moeten
beveiligen en wij moeten voldoen aan uw rechten.

Wilt u meer algemene informatie over de AVG en hoe wij als overheid hieraan moeten voldoen, dan
kunt u meer informatie vinden op de website van de nationale toezichthouder De Autoriteit
Persoonsgegevens.

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken voornamelijk persoonsgegeven op basis van wettelijke verplichtingen of
publiekrechtelijke taken. In sommige gevallen kan het ook voorkomen dat wij persoonsgegevens
verwerken op basis van gerechtvaardigd belang, vitaal belang, overeenkomst of toestemming.
Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van de taak die we uitvoeren. Wanneer u
bijvoorbeeld iets wilt regelen of aanvragen via de website dan hebben wij vaak contactgegevens,
zoals uw telefoonnummer en e-mailadres nodig om u goed te kunnen helpen.
Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de
gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiƫle, medische of
strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld
belasting te heffen en om fraude te bestrijden.
Hieronder een paar voorbeelden:

  • bij de aanvraag voor een Omgevingsvergunning hebben wij de volgende gegevens van u nodig om uw aanvraag af te handelen : Naam / Adres / Woonplaats / Telefoonnummer / Emailadres/ Geslacht / Nationaliteit / Kadastrale gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om onze wettelijke taak uit te voeren;
  • bij de aanvraag om een rijbewijs verwerken wij de volgende gegevens: Naam / Adres /Woonplaats / Geslacht / Nationaliteit / Geboorteplaats / Geboortedatum / ID-bewijs /Handtekening / (huidig) Rijbewijs en de zogenaamde bijzondere gegevens zoals een pasfoto en het Burgerservicenummer. Ook vindt er in dit geval gegevensuitwisseling plaats met een derde, namelijk de RDW;
  • beantwoording van uw vragen via facebook of twitter (en overige sociale media): Naam /Adres / Woonplaats / Telefoonnummer / E-mailadres. Wij hebben deze gegevens nodig om op een zo adequaat mogelijke wijze uw vraag te beantwoorden.

Wanneer wij persoonsgegevens die al in ons bezit zijn willen verwerken voor een nieuw doel, moeten wij u vooraf informeren en uw toestemming vragen. Zoals bijvoorbeeld bij klantervaringsonderzoeken.

Beveiligen van uw gegevens
Bij het gebruik van uw gegevens hebben wij de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen
onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. Hierbij kunt u denken aan het versleutelen van
persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, maar ook een
geheimhoudingsplicht waar alle medewerkers aan moeten voldoen en wordt alleen toegang tot
persoonsgegevens gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken
en de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties
Voor het uitvoeren van onze taken kan het voorkomen dat wij uw gegevens moeten delen met
andere organisaties. Dit doen wij voornamelijk op basis van een wettelijke bepaling. Wanneer dit niet
op basis van een wettelijk bepaling wordt gedaan brengen wij u vooraf op de hoogte of vragen we in
voorkomende gevallen toestemming.
Met organisaties die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten:

  • recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen;
  • recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente. U krijgt hierbij geen inzage in de persoonsgegevens van anderen. Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u met ons contactopnemen via info@leiderdorp.nl;
  • recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst;
  • recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen;
  • recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  • recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Vragen en klachten
Op het gebied van gegevensbescherming werken wij samen met de gemeenten Leiden, Oegstgeest
en Zoeterwoude en onze gezamenlijke bedrijfsvoeringorganisatie Servicepunt71.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact met ons opnemen via
info@leiderdorp.nl.

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Het emailadres
van de Functionaris Gegevensbescherming is gegevensbescherming@servicepunt71.nl

Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u op grond van de AVG recht op het indienen van een
klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.