donderdag 31 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)



Subsidieregeling Leiderdorps Sportakkoord 2023-2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 2, eerste lid, sub d, van de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp en het Lokaal Sportakkoord,

 

Besluiten vast te stellen de navolgende regeling:

Subsidieregeling Leiderdorps Sportakkoord 2023-2026

 

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a)

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 • c)

  Leiderdorps Sportakkoord: een set afspraken tussen diverse partijen uit het sportlandschap en het maatschappelijk veld in de gemeente Leiderdorp over de ambities op gebied van sport en bewegen die zij met elkaar binnen de gemeente willen bereiken;

 • d)

  Raad: gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp;

 • e)

  Stuurgroep Sportakkoord Leiderdorp: adviesgroep van vertegenwoordigers van verenigingen, maatschappelijke organisaties die toeziet op de uitvoering van lokaal Sportakkoord en de gemeente adviseert over de toekenning van de subsidieaanvragen;

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel is het stimuleren van Leiderdorpse organisaties om activiteiten uit te voeren die een bijdrage leveren aan de ambities uit het Leiderdorps Sportakkoord:

 • -

  We werken samen aan een stevig fundament: de voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten verbeterd. Dit gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. We zetten in op kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig zijn voor alle Leiderdorpers.

 • -

  We werken aan een groter bereik: meer Leiderdorpers voelen zich aangesproken en uitgenodigd om te gaan sporten en sport te beleven, door drempels te verlagen, mensen te prikkelen en succesverhalen te delen.

 • -

  We werken aan meer betekenis van sport, dit gaat over de waarde van sport voor Leiderdorp: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven, maar ook de bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid, kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid van Leiderdorpers.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

De kosten die gemaakt worden voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het doel van het Leiderdorps sportakkoord met uitzondering van:

 • a)

  Kosten voor inzet personeel;

 • b)

  Kosten van presentjes/bedankjes;

 • c)

  Kosten die bij indiening van de subsidieaanvraag niet op de bijgeleverde begroting zijn opgenomen.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend bij het college via het betreffende aanvraagformulier op de website van de gemeente Leiderdorp.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend door een persoon die bevoegd is de organisatie te vertegenwoordigen.

 • 3.

  De aanvraag bevat een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 4.

  De aanvraag bevat een sluitende begroting met inkomsten en uitgaven voor de activiteiten;

 • 5.

  Uit de aanvraag blijkt dat er wordt samengewerkt met minimaal 1 partner uit een ander domein.

 • 6.

  Uit de aanvraag blijkt dat de beschreven activiteit bijdraagt aan minimaal één van de ambities van het Leiderdorps sportakkoord

 • 7.

  Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient bij een eerste subsidieaanvraag een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel te worden overgelegd.

 • 8.

  Bij een eerste subsidieaanvraag dient een kopie van een bankafschrift te worden bijgevoegd waaruit blijkt de tenaamstelling van het opgegeven bankrekeningnummer.

 • 9.

  Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt aanvrager tien dagen de tijd om de ontbrekende stukken toe te mailen via info@leiderdorp.nl/ Indien de aanvrager dit nalaat, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 5 Indieningstermijn

Er kan van 1 januari tot en met 31 oktober een subsidieaanvraag worden ingediend.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk binnen 8 weken na indiening van de subsidieaanvraag.

Hoofdstuk 2. SPECIFIEKE BEPALINGEN

Artikel 7 Doelgroep

De subsidieregeling is bedoeld voor organisaties uit het sportlandschap en het maatschappelijk veld in de gemeente Leiderdorp.

Artikel 8 Beoordelingscriteria

Een subsidieaanvraag, als bedoeld in artikel 4, wordt beoordeelt aan de hand van de hiernavolgende criteria:

 • 1.

  De activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd vindt plaats in de gemeente Leiderdorp.

 • 2.

  De activiteit start in het jaar dat de subsidie is aangevraagd.

 • 3.

  De aanvrager mag geen beoordelaar zijn geweest van haar eigen aanvraag wanneer deze in de stuurgroep is besproken waar hij /zij onderdeel van is.

 • 4.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 9 Advisering door Stuurgroep Sportakkoord Leiderdorp

De Stuurgroep Sportakkoord Leiderdorp adviseert aan de gemeente of de ingediende aanvraag voldoet aan de inhoudelijke doelen en criteria uit deze subsidieregeling.

Artikel 10 Subsidiebedrag en verdeelsystematiek

 • 1.

  Het maximale bedrag voor deze regeling bedraagt in 2023 € 54.000,-.

 • 2.

  Tot en met 2026 is er jaarlijks € 16.564,- beschikbaar plus maximaal 20% van het jaar daarvoor aan de gemeente Leiderdorp uitgekeerde stimuleringsbudget.

 • 3.

  Het maximale aan te vragen subsidiebedrag bedraagt € 4.950,- voor één aanvraag.

 • 4.

  Het subsidiebedrag is inclusief (voor de gemeente) eventueel kostenverhogende btw.

 • 5.

  Als het geheel voor subsidiabele kosten hoger is dan het beschikbare budget, dan bepaalt de volgordelijkheid van aanvragen wie in aanmerking komt voor subsidie totdat het maximale jaarlijkse bedrag is bereikt.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze regeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de

Algemene wet bestuursrecht of de ASV Leiderdorp 2014, geweigerd indien niet voldaan is aan de voorwaarden en criteria genoemd in deze regeling, of aan de voorwaarden opgenomen in de ASV Leiderdorp 2014.

Hoofdstuk 3. BEVOORSCHOTTING, VERANTWOORDING EN VASTSTELLING

Artikel 12 Subsidie bevoorschotting en vaststelling

 • 1.

  Subsidies worden door het college direct vastgesteld.

 • 2.

  De uitbetaling vindt plaats op het moment van directe vaststelling van de subsidie.

Artikel 13 Verantwoording

De aanvrager dient uiterlijk binnen 8 weken na afloop van de activiteit een kort inhoudelijk en financieel verslag in waaruit blijkt welke activiteiten zijn uitgevoerd en of het verleende subsidiebedrag volledig is besteed.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 15 Looptijd

Deze regeling vervalt per 1 januari 2027.

Artikel 16 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als:

‘Subsidieregeling Leiderdorps Sportakkoord 2023-2026’