woensdag 23 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT OPHEFFEN VAN EEN GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS AAN DE KLAPROOSKAMP TER HOOGTE VAN PERCEELNUMMER 135 TE LEIDERDORP

Z/23/146473/324178

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Namens deze de beleidsmedewerker Verkeer,

Inleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp neemt een verkeersbesluit voor het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. In het verleden is een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aangelegd aan de Klaprooskamp te Leiderdorp. Recentelijk is aangegeven dat de aanvrager nu niet meer voldoet aan de criteria waarom het eerder genomen verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats op is gebaseerd. Om ervoor te zorgen dat de parkeerplaats weer beschikbaar is voor andere bestuurders, is gemeente voornemens om bebording te verwijderen die aangeeft dat de nabijgelegen parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het parkeren van het voertuig met het op het onderbord vermelde kenteken.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat belanghebbende geen auto meer heeft;

- dat er geen reden is de gereserveerde parkeerplaats in stand te houden;

- dat door het verwijderen van het verkeersbord en bijbehorende onderbord de parkeerplaats weer kan worden gebruikt door andere bestuurders;

- dat de straat in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leiderdorp;

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW); 

Bevoegdheid

- dat burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag zijn voor het nemen van verkeersbesluiten en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 5 februari 2019 -zoals omschreven in het mandaatregister Leiderdorp 2017 hebben gemandateerd aan de programmamanagers en de medewerkers belast met het taakveld verkeer;

Gelet op de bepalingen in de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het BABW:

BESLUIT

1. Om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Klaprooskamp ter hoogte perceelnummer 135 op te heffen en hiertoe het betreffende verkeersbord E06 en onderbord met kenteken (83-LL-ZX) te verwijderen.

2. Om een afschrift te zenden aan de politie eenheid Den Haag, team Leiden-Noord;

3. Om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in het Gemeenteblad, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp, 16 augustus 2023

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,

Namens deze,

D.Hewitt-Mul

Medewerker Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.