woensdag 28 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT VOOR HET AANWIJZEN VAN 2 PARKEERPLAATSEN VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN IN DE SIMON VINKENOOGSTRAAT TER HOOGTE VAN PERCEELNUMMER 6 TE LEIDERDORP

Z/22/135159/290782

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Namens deze, de beleidsmedewerker verkeer.

Inleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp neemt een verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. Aanleiding is een aanvraag in de Simon Vinkenoogstraat ter hoogte van perceelnummer 6 in Leiderdorp een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te realiseren. Deze aanvraag is getoetst aan de criteria zoals omschreven in de beleidsregels en hieruit is gebleken dat de aanvraag aan deze criteria voldoet. Om ervoor te zorgen dat het laadpunt gebruikt kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen, is de gemeente voornemens om bebording te plaatsen die aangeeft dat de nabijgelegen parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

In een later stadium zullen hier mogelijk twee extra parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen worden aangewezen indien voldaan wordt aan artikel 8 lid 3 van Beleidsregels openbare oplaadpalen in de publieke ruimte gemeente Leiderdorp 2022. Hier wordt een nieuw verkeerbesluit voor opgesteld.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland neemt toe, wat resulteert in een toenemende vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. Binnen de gemeente Leiderdorp worden aanvragen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen getoetst aan de beleidsregels die in 2022 zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp. Deze beleidsregels hebben tot doel om de oplaadpunten op weloverwogen locaties te plaatsen. De belangrijkste hiervan zijn:

- het oplaadpunt staan niet direct voor een woning (Wanneer aan een woonstraat slechts aan één zijde woningen staan is het mogelijk om aan de andere zijde van de woonstraat (de zijde waar geen woningen staan) een oplaadpaal te plaatsen.)

- de locatie is goed vindbaar en zichtbaar;

- het is aannemelijk dat het betreffende laadpunt door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (iedereen met een elektrische auto mag er gebruik van maken, het oplaadpunt in kwestie is en blijft immers een openbare voorziening);

- het oplaadpunt wordt gerealiseerd bij een bestaand parkeervak/ bestaande parkeervakken in eigendom van de gemeente Leiderdorp;

- de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur kan worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen – eventueel op termijn – twee of meer parkeerplaatsen worden bediend;

- dat het instellen van deze maatregel niet zal leiden tot significant hogere parkeerdruk is de directe omgeving van het oplaadpunt, aangezien de bestuurder(s) die van de oplaadpunten gebruik gaan maken in de huidige situatie reeds (de omgeving van) de betreffende straat parkeren; 

Er worden 2 laadpalen geplaatst; 1 zogenaamde smoothlaadpaal (2 aansluiting met 1-fase) en 1 powerlaadpaal (1 aansluiting met 1-fase en 1 aansluiting met 3-fase laden). Bij de aansluiting met 3 fase laden kan een auto sneller worden opgeladen dan bij een 1-fase aansluiting. Volgens het beleid dient er per aansluiting (stekker) een parkeervak te worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. In dit geval zouden er dus 4 parkeervakken gereserveerd moeten worden.

Op dit moment zullen er maar 2 parkeervakken per locatie worden aangewezen, omdat gezien de huidige vraag naar oplaadpunten het nog niet logisch is om vier parkeervakken te reserveren. Daarom wordt het aantal parkeervakken gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen nu beperkt tot twee parkeerplaatsen. Het aantal vakken wordt in de toekomst uitgebreid met nog twee parkeervakken als daar voldoende vraag voor is. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de hoge parkeerdruk in de huidige situatie.

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

Bevoegdheid

- dat burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag zijn voor het nemen van verkeersbesluiten en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 5 februari 2019 -zoals omschreven in het mandaatregister Leiderdorp 2017 hebben gemandateerd aan de programmamanagers en de medewerkers belast met het taakveld verkeer; 

BESLUIT

 • 1.

  Op dit moment twee parkeerplaatsen bij de laadpaal in de Simon Vinkenoogstraat ter hoogte van perceelnummer 6 aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen, conform bijgaande tekening;

 • 2.

  Deze verkeersmaatregel kenbaar te maken aan de weggebruiker door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voorzien van een onderbord met daarop de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ alsmede onderbord OB504 – pijlen schuin links/rechts wijzend;

 • 3.

  Om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in het Gemeenteblad en in het Leiderdorps Weekblad;

 • 4.

  Om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in het Gemeenteblad, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp, 28 september 2022

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,

Namens deze,

W.van der Burg

Allround medewerker beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van publicatie in het Gemeenteblad van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.