woensdag 23 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT VOOR HET INSTELLEN VAN EEN PARKEERVERBOD BIJ DE TOEGANG TOT FIETSENSTALLING OP DE LINDELAAN EN HET OPHEFFEN VAN ÉÉN GERESERVEERDE PARKEERPLAATS VOOR TAXI'S OP DE LINDELAAN TER HOOGTE VAN KINDCENTRUM DE BRINK TE LEIDERDORP

Z/22/139042/300721

Aanleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp neemt een verkeersbesluit voor het markeren van de toegang tot de fietsenstalling aan de Lindelaan voor Kindcentrum De Brink en tevens voor het opheffen van een taxistandplaats op de Lindelaan.

Aanleiding van deze maatregel is de realisatie van een nieuwe fietsenstalling. Deze fietsenstalling heeft zijn toegang aan de Lindelaan. Aangezien langs de Lindelaan geparkeerd wordt is het mogelijk dat de toegang tot de fietsenstalling geblokkeerd wordt door geparkeerde auto’s. In dat geval kunnen onveilige verkeerssituaties ontstaan als fietsers tussen geparkeerde auto’s door ineens de rijbaan op rijden. Ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt het daarom nodig geacht om tijdens openingstijden van Kindcentrum De Brink de toegang tot de fietsenstalling vrij te houden van geparkeerde auto’s. Voorliggend verkeersbesluit geeft daar invulling aan.

Daarnaast is gebleken dat er geen behoefte meer is aan de taxistandplaats die aanwezig is op de hoek Kastanjelaan – Lindelaan. Voorliggend verkeersbesluit heft daarom deze taxistandplaats op.

Voorliggend verkeersbesluit vormt de uitwerking van beide maatregelen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

het besluit om parkeerverbod in te stellen tijdens openingstijden van Kindcentrum De Brink voor de toegang tot de fietsenstalling en het opheffen van de taxistandplaats op de Lindelaan liggen meerdere overwegingen ten grondslag. De belangrijkste zijn:

Markeren toegang fietsenstalling middels parkeerverbod

- dat er een nieuwe fietsenstalling wordt gerealiseerd voor scholieren en medewerkers van Kindcentrum De Brink;

- dat de nieuwe fietsenstalling alleen bereikbaar wordt vanuit de Lindelaan;

- dat door deze toegang tot de fietsenstalling de fietsstroom naar de Lindelaan zal verplaatsen;

- dat de ‘Kiss and Ride’ voor auto’s aan de Kastanjelaan gehandhaafd blijft, zodat daar de manoeuvres van auto’s voornamelijk plaats zullen vinden;

- dat door het verplaatsen fietsstroom naar de Lindelaan fietsers fysiek van manoeuvrerende auto’s worden gescheiden, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt;

- dat langs de Lindelaan aan beide zijden van de weg geparkeerd mag worden door auto’s;

- dat wanneer langs de Lindelaan auto’s geparkeerd staan de toegang tot de nieuwe fietsenstalling wordt geblokkeerd;

- dat bij blokkering van de toegang tot de fietsenstalling fietsers tussen de geparkeerde auto’s door zullen gaan om de rijbaan te bereiken;dat het ongebruikelijk is dat meerdere fietsers tussen geparkeerde auto’s door de rijbaan op gaan waardoor onverwachte en mogelijk verkeersonveilige situaties kunnen optreden;

dat ten behoeve van de verkeersveiligheid het wenselijk is om goed zicht te hebben op de toegang tot de fietsenstalling en deze vrij te houden van geparkeerde auto’s;

- dat buiten de openingstijden de fietsenstalling dicht is, zodat het niet noodzakelijk is om dan de toegang tot de fietsenstalling vrij te houden;

- dat tevens bekend is dat de parkeerdruk door omwonenden als hoog wordt ervaren;

dat de parkeervraag in een woonwijk doorgaans in de nachten het hoogst is aangezien dan iedereen thuis is;

- dat in de nachtperiode Kindcentrum De Brink dicht is en daarmee ook de fietsenstalling;

- dat het gezien bovenstaande alleen nodig is om tijdens openingstijden van Kindcentrum De Brink gedurende bepaalde venstertijden één parkeerplaats op te heffen zodat dan de toegang tot de fietsenstalling vrij is, buiten deze venstertijden kan de toegang geblokkeerd zijn door geparkeerde auto’s;dat het opheffen van de parkeerplaats ten behoeve van een goede toegang tot de fietsenstalling wordt vormgegeven door bebording met venstertijden te plaatsen en één parkeervak te markeren middels een kruis;

- dat ten behoeve van de bereikbaarheid van de toegang tot de fietsenstalling het tevens gewenst is om de trottoirband te verlagen ter hoogte van de toegang;dat buiten de venstertijden het parkeerverbod dus niet geldt en er dus geparkeerd mag worden;

- dat buiten de venstertijden de parkeervraag het hoogste is, zodat het parkeeraanbod op die momenten niet negatief worden beïnvloedt door deze maatregel;

- dat bovendien een taxistandplaats wordt opgeheven nabij de hoek Kastanjelaan – Lindelaan (zie volgende maatregel), zodat ook op deze manier de parkeercapaciteit niet nadelig wordt beïnvloedt;

- dat om bovenstaande redenen dit verkeersbesluit genomen moet worden;dat deze weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leiderdorp. 

Opheffen taxistandplaats

- dat er op 25 mei 2016 een verkeersbesluit is genomen (registratienummer Z/16/030996/59554) voor het reserveren van één parkeerplaats in de Lindelaan voor taxi’s;

- dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van taxi’s op deze locatie;

- dat dit besluit is besproken met omwonenden en vertegenwoordigers van de school tijdens een bewonersavond;

- dat er geen reden is om de gereserveerde parkeerplaats in stand te houden;

- dat daarom ervoor gekozen is om de taxistandplaats op te heffen door de bijbehorende bebording (E5 “taxistandplaats” inclusief onderbord met venstertijden) en ingestrate kruismarkering in het parkeervak te verwijderen. 

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht. 

Bevoegdheid

- dat burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag zijn voor het nemen van verkeersbesluiten en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 5 februari 2019 -zoals omschreven in het mandaatregister Leiderdorp 2017 hebben gemandateerd aan de programmamanagers en de medewerkers belast met het taakveld verkeer; 

BESLUIT

 • 1.

  Het instellen van een parkeerverbod op één parkeervak middels het bord parkeren (E04) met onderbord “verboden te parkeren van ma t/m vr van 8.00 tot 18.00 uur”, conform bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  Het parkeerverbod goed zichtbaar te maken door in het parkeervak kruismarkering aan te brengen;

 • 3.

  Het opheffen van een gereserveerde parkeerplaats voor schooltaxi ’s door het verwijderen van het bord E5 “taxistandplaats”, inclusief het onderbord met venstertijden, conform bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 4.

  Om de bijbehorende kruismarkering op de gereserveerde parkeerplaats voor taxi’s ook te verwijderen;

 • 5.

  Om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in het Gemeenteblad, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Bijlagen

Dat onderhavig verkeersbesluit mede is gebaseerd op de volgende stukken welke deel uitmaken van dit besluit:

 • 1.

  Bebordingsplan Markeren toegang fietsenstalling middels parkeerverbod

 • 2.

  Bebordingsplan opheffen taxistandplaats

Leiderdorp, 20 juli 2023

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,

Namens deze,

lr. R.Verhoeven

Beleidsmedewerker Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.