vrijdag 8 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van drie appartement-gebouwen (92 appartementen) aan de Pinkserbloem te Leiderdorp sectie A, nummer 8749 - LDPZ2023-000144

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het heeft besloten op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: [LDD00A08749] Leiderdorp A 8749 , [LDD00A08749] Leiderdorp A 8749

Zaaknummer: LDPZ2023-000144

Toelichting:

Datum verzending besluit: 06-09-2023

Besluit:

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Als u bezwaar heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De voorzieningenrechter kan bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift.U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien. E-mail naar bouwen@leiderdorp.nl de volgende gegevens:

• het zaaknummer van deze aanvraag,

• uw naam, adres en telefoonnummer,

• en welke informatie u wilt inzien.

Wij e-mailen u dan de juiste stukken. Of kom naar het Gemeentehuis en maak hiervoor een balie-afspraak via info@leiderdorp.nl