Belangrijke onderwerpen rondom Oud en Nieuw

Afsteektijden vuurwerk

Op 31 december mag het vuurwerk vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur worden afgestoken. Het vuurwerk kan op 3 werkdagen worden gekocht. De verkoopdagen in 2022 zijn 29, 30 en 31 december. 

Waar mag u vuurwerk niet afsteken?


In Leiderdorp mag u op een aantal plekken geen vuurwerk afsteken. Dat zijn de volgende plekken:

 • in een passage of een onderdoorgang (bijvoorbeeld een tunnel of een viaduct);
 • in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte;
 • in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte;
 • in de volgende gebieden:
  • de Bloemerd;
  • de Houtkamp
  • het Doeshavengebied;
  • het Weteringpark;
  • het gebied rond de Buitenhofvijver
 • binnen een afstand van 250 meter gerekend vanaf rietgedekte woningen (met uitzondering van het afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk dat op een afstand van minimaal 30 meter alleen mag worden afgestoken indien dat vuurwerk niet verder dan 10 meter van de afsteekplaats ontbrandt).
 • schoolpleinen en pleinen behorende bij de buitenschoolse opvang en/of kinderdagverblijven en binnen een afstand van 100 meter, gerekend vanaf de dichtstbijzijnde buitenmuur van het betreffende pand.

Veilig vuurwerk afsteken voorkomt ongelukken

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of er buiten naar kijken? Bescherm dan uw ogen met een vuurwerkbril. Steek vuurwerk op een veilige manier af volgens de gebruiksaanwijzing, zo zorgt u dat u veilig bent en verkleint u de kans op ongelukken. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat vermeld welke leeftijd u moet hebben om dat vuurwerk te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op https://www.veiligheid.nl/adviezen/tips-en-advies/tips-om-veilig-met-vuurwerk-om-te-gaan.

Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt niet geaccepteerd

Tijdens de jaarwisseling is een groot aantal personen in actie om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Denk aan medewerkers van de gemeente, ambulanceverpleegkundigen, de brandweer, politie en (huis)artsen. Voor de hulpdiensten is de jaarwisseling gebruikelijk de drukste nacht van het jaar. Zij moeten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Daar horen agressie, bedreigingen en beledigingen niet bij. Bij geweld tegen mensen met een publieke taak treedt de politie direct op. Medewerkers die met geweld te maken krijgen, worden opgeroepen altijd aangifte te doen bij de politie. 

Wie agressief is en/of geweld pleegt tegen mensen met een publieke taak, wordt snel en streng gestraft. Zoals ieder jaar heeft het OM in Den Haag voor de jaarwisseling supersnelrechtzittingen en themazittingen ingepland. Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen. Het OM streeft ernaar dat een verdachte binnen een dag weet hoe zijn zaak wordt afgehandeld. Dat kan onder andere met een dagvaarding voor een rechtszaak.

Hulpdienst nodig? Bel alleen als het echt moet

De feestelijke viering van Oud en Nieuw brengt een aantal risico’s met zich mee. Risico’s die voor elk grootschalig evenement kunnen gelden, zoals drukte of onder invloed zijn van alcohol en verdovende middelen. Risico’s die specifiek gelden voor Oud en Nieuw zijn schade door vuurwerk en vreugdevuren en overbelasting van de hulpdiensten. Er is geen ander moment gedurende het jaar waarop zoveel hulpverleners actief zijn. Tussen 00.00 uur en 2.00 uur ontvangen (alarmcentrales van) de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), in een korte tijd heel veel meldingen. Zelfs met de maximaal mogelijke inzet van de hulpdiensten worden zij elk jaar weer overbelast. Er zijn te veel incidenten om het normale niveau van veiligheidszorg te kunnen bieden. Het is voor de hulpdiensten niet mogelijk om overal binnen de gestelde termijn te zijn. Blus kleine brandjes zelf en bel de alarmcentrale van de hulpdiensten alleen als het echt moet.

Geen spoed, wel brandweer nodig?

Voor situaties die geen spoed hebben en niet levensbedreigend zijn, maar waar u toch de brandweer ter plaatse nodig hebt, belt u 0900-0904. Is er wel spoed of een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112. Het telefoonnummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar voor alle niet-spoedeisende meldingen waarbij u de brandweer ter plaatse nodig hebt. U wordt gevraagd de plaatsnaam in te spreken waar u de melding voor doet. De centrale verbindt u door met de regionale meldkamer. Zo wordt u snel geholpen en blijft de 112-lijn vrij voor levensbedreigende en spoedeisende situaties.

Houdt u een oogje in het zeil?

Een gezellige jaarwisseling maken we met elkaar. Toch ontstaat er elk jaar schade door vernielingen. Bijvoorbeeld aan containers, bloembakken, bankjes en ander straatmeubilair. Het schadebedrag kan flink oplopen. Als gemeente verwachten wij de vernielingen te verminderen, door een goede mix van handhaving, preventie en communicatie. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig. Ziet u vernielingen op straat? Bel dan direct 112, de politie kan dan de daders op heterdaad aanhouden. Het schadebedrag verhalen wij direct op de veroorzakers. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Vuurwerkoverlast beperken

Ondervindt u overlast van afgestoken vuurwerk? Het melden van vuurwerkoverlast heeft altijd zin! Als door drukte van het aantal meldingen niet direct actie kan worden ondernomen, helpt het zeker bij nader onderzoek of om een goed beeld te krijgen voor de aanpak op langere termijn. Jaarlijks hebben veel mensen last van vuurwerk dat rond de jaarwisseling en de dagen daarvoor wordt afgestoken. Het gaat dan vooral om afgestoken illegaal knalvuurwerk, schade door vuurwerk en vuurwerkresten op straat. Houd rekening met elkaar en houd u aan de afspraken die dit jaar gelden. Zo voorkomen we samen overlast, schade en overbelasting van de hulpdiensten. Ondervindt u toch overlast van vuurwerk dan kunt u dat meldenvia het landelijke politienummer: 0900-­8844 of tijdens kantooruren naar de gemeente: 071 54 58 500. Hiermee ontlast u het spoednummer 112, maar kunt u wel melding maken van de situatie.

Vreugdevuren

Een vreugdevuur is een groots door mensen opgebouwd en gecontroleerd vuur om iets te vieren. In de gemeente Leiderdorp zijn deze niet toegestaan.

Carbidschieten

Carbidschieten is in de gemeente Leiderdorp niet toegestaan.

Wensballonnen

Het gebruik van de wensballon is niet toegestaan in Leiderdorp. Wensballonnen kunnen brand veroorzaken.

Bent u tijdens de jaarwisseling van huis weg? Laat een bewoonde indruk achter!

Viert u Oud en Nieuw bij familie, vrienden of kennissen, waardoor u niet thuis bent, zorg dan dat de gordijnen zijn gesloten en u licht aanlaat. Een donker huis nodigt inbrekers meer uit.

Container, zoals papier- en textielcontainers worden tijdelijk afgesloten

Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen, worden ondergrondse containers, zoals voor papier- en textiel, tijdelijk afgesloten of soms tijdelijk weggehaald. Hierdoor kunt u rondom de jaarwisseling uw papier en textiel niet kwijt. Breng uw papier en textiel eerder weg of bewaar het tijdelijk in huis. Laat voor de jaarwisseling geen spullen (kerstboom, bouwafval) slingeren in een niet afgesloten tuin. Mogelijk kunnen deze door vandalen in brand worden gestoken. De milieustraat is op 31 december geopend van 9.30 – 12.30 uur. Op 1 januari is de milieustraat gesloten.

Houd onze gemeente schoon. Ruim uw vuurwerk direct op!

Tijdens de jaarwisseling komt er veel vuil op straat. Het is belangrijk dat dit snel weer wordt opgeruimd, zodat het niet eindigt als zwerfvuil. Ruim vuurwerk direct na het afsteken op, dit voorkomt dat kinderen de volgende ochtend op zoek gaan naar (on)ontstoken vuurwerk.

Let op alcohol- en drugsgebruik

Bij geweldsincidenten - en in mindere mate bij vernielingen - bestaat een duidelijke relatie met alcoholgebruik, en eventueel met drugs. Minder alcohol- en drugsgebruik kan geweld en overlast bij de jaarwisseling verminderen. Geef ook uw kinderen met oud en nieuw regels mee over drank- en drugsgebruik. Zoals altijd: geen alcohol onder de 18! Ook ouders van kinderen boven de 18 kunnen duidelijke afspraken maken over het drankgebruik. Meer informatie en concrete tips vindt u op de website: www.helderopvoeden.nl.

Illegaal vuurwerk

Verkeerd gebruik van vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Voor illegaal vuurwerk geldt dat het hoe dan ook gevaarlijk is. Het in bezit hebben van illegaal vuurwerk en het afsteken hiervan is strafbaar, evenals het maken van een vuurwerkbom. Het vervoeren van illegaal vuurwerk en de opslag in de woonomgeving zorgt voor grote veiligheidsrisico’s. Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk, waardoor er een verhoogde kans op letsel is. Lontjes zijn bijvoorbeeld te kort, het vuurwerk is beschadigd, of er zit teveel kruit in. Het is niet alleen voor de afsteker gevaarlijk, maar ook voor omstanders, huisgenoten of buren. Op https://www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk.html staat meer informatie over (illegaal) vuurwerk. Op www.vraaghetdepolitie.nl vinden jongeren meer informatie over (illegaal) vuurwerk. In december kunnen jongeren chatten met een vuurwerkdeskundige.

Optreden tegen illegaal vuurwerk

De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk en mensen die legaal vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken. De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt, op een niet toegestane manier wordt verhandeld, of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Het Openbaar Ministerie (OM) treedt hard op tegen handel, opslag en afsteken van illegaal vuurwerk.

Verknal het niet voor een ander! 


Jaarlijks raken tientallen mensen gewond door illegaal vuurwerk. Niet alleen het afsteken brengt de nodige risico's met zich mee maar ook het opslaan van illegaal vuurwerk in bijvoorbeeld een woning of garagebox is levensgevaarlijk. Er ontstaat een groot risico voor de omgeving door ontploffing of bij een brand.  

Daarnaast merkt de politie dat jongeren veelal illegaal en zwaarder vuurwerk gebruiken om daarmee vernielingen aan te richten aan het straatmeubilair zoals een verkeersbord, straatkolk of prullenbak. 

Illegaal vuurwerk is dus niet alleen gevaarlijk voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. Dit vuurwerk voldoet niet aan de wettelijke (veiligheids-)eisen. #verknalhetnietvooreenander 

Openbaar Ministerie eist straffen


Net als voorgaande jaren treedt ook tijdens de komende jaarwisseling het Openbaar Ministerie (OM) op tegen veroorzakers van ongeregeldheden. De rechtbank heeft daarvoor ook supersnelrechtzittingen ingepland. Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen. De strafeis kan in Oud & Nieuw-zaken 75 procent hoger liggen dan anders. Is er sprake van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) dan kan het OM de strafeis eveneens verhogen. Een strafeis komt tot stand door weging van de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd en de persoon van de verdachte. Als een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit zwaarder beoordeeld. De officier weegt daarnaast ook de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

Controle Omgevingsdienst bij vuurwerkverkoop en vuurwerkevenementen

De Omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland (ODWH en ODMH) controleren jaarlijks de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven in de regio. De controles bestaan uit een voorcontrole gezamenlijk met de brandweer en meerdere controles tijdens de verkoopperiode. Tijdens de voorcontroles in november toetsen zij of de vuurwerkverkoopbedrijven voldoen aan de eisen gesteld in het Vuurwerkbesluit. Gecontroleerd wordt of sprinklers, brandmeldinstallaties, bewaarplaatsen, het vuurwerk en de opslag hiervan voldoen aan de wettelijke eisen. Zijn de veiligheidsvoorzieningen uit het Vuurwerkbesluit niet aanwezig of wordt er niet aan voldaan, dan mag er geen vuurwerk worden verkocht.

Tijdens de verkoopdagen op 29, 30 en 31 december 2022, bezoeken medewerkers van de omgevingsdiensten meerdere malen de vuurwerkverkoopbedrijven. Zij controleren dan vooral op de gedragsvoorschriften. Bijvoorbeeld of het vuurwerk op de juiste manier is opgeslagen en of er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Mooie én veilige vuurwerkshows

Omgevingsdiensten controleren ook vuurwerkevenementen in de regio. Denk aan evenementen zoals Leidens Ontzet, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, dorpsfeesten of andere gelegenheden waarbij vuurwerk wordt gebruikt. In december organiseren veel vuurwerkverkooppunten een vuurwerkdemonstratie. Voor deze demonstraties of andere vuurwerkevenementen vraagt een gecertificeerd bedrijf een ontbrandingstoestemming of melding aan. Bij het afsteken van kleine hoeveelheden vuurwerk, max. 200 kg consumentenvuurwerk, is geen ontbrandingstoestemming (vergunning) maar slechts een melding noodzakelijk. Deze vuurwerkdemonstraties worden beschouwd als vuurwerkevenementen en worden daarom ook door de omgevingsdiensten gecontroleerd.

De vuurwerkcontroles van vuurwerkevenementen uitgevoerd door de omgevingsdiensten staan in het teken van het veilig tot ontbranding brengen van het vuurwerk. Zo wordt het soort vuurwerk (professioneel-, consumenten en/of theatervuurwerk), de hoeveelheid en de afstand van het vuurwerk tot het publiek en de wijze van afschieten nauwlettend in de gaten gehouden. Alle controles zijn erop gericht de shows op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen waarbij de geldende wetten en regels worden nageleefd.

Deel dit nieuwsbericht