Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op maandag 30 mei vanaf 20.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. De vergadering is ook live te volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 7. Bestemmingsplan Leidse Ring Noord - Engelendaal
 8. Rekenkamerrapport Inzicht in de Jeugdzorg, onderzoek naar de cijfers achter de jeugdhulp zonder verwijzing
 9. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2022
 10. Verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiderdorp 2022
 11. Hemelwaterverordening nieuwbouw Leiderdorp
 12. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) zienswijze ontwerp Programmabegroting 2023
 13. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zienswijze Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en 1e begrotingswijziging 2023
 14. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) zienswijze meerjarenbegroting 2023-2026 en begrotingswijziging 2022
 15. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2023
 16. Hecht (RDOG Hollands Midden) zienswijze Programmabegroting 2023
 17. Fractiegelden
 18. Benoeming raadsleden voor de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen
 19. Benoeming leden en voorzitter Auditcommissie
 20. Benoeming leden en voorzitter Regiocommissie
 21. Benoeming leden werkgroep communicatie en participatie
 22. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 23. Lijst ingekomen stukken
 24. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 25. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op https://leiderdorp.parlaeus.nl/. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl  of bel naar (071) 54 58 500.

Deel dit nieuwsbericht