Jaarstukken Leiderdorp 2023

Positief resultaat: 3 miljoen 

Op maandag 24 juni bespreekt het Politiek Forum de jaarstukken over 2023. Door verschillende meevallers is 2023 afgesloten met een positief jaarresultaat van 3 miljoen euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op de jaren na 2026, omdat dan een structureel tekort dreigt op de meerjarenbegroting. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de jeugdzorg en stijgende prijzen en loonkosten. Met deze reserve houdt de gemeente ook rekening met het kabinetsplan om gemeenten anders te financieren.

Met de jaarstukken legt de gemeente jaarlijks verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van middelen. De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. In het jaarverslag wordt door het college van burgemeester en wethouders financiële verantwoording afgelegd over de manier waarop de gemeente het geld in dat begrotingsjaar heeft uitgegeven. 

Bestuurswisselingen en tragisch ongeval Rietschans 

In 2023 zijn in de gemeente Leiderdorp twee bestuurswisselingen geweest. Met Tjarda Struik kreeg Leiderdorp een nieuwe burgemeester en met Gebke van Gaal een nieuwe wethouder. In maart 2023 werd Leiderdorp opgeschrikt door een vreselijk ongeluk met dodelijke afloop op de Rietschans. Dit ongeval leidde tot een roep in de samenleving om de omgeving (fiets)veiliger te maken en de ontsluiting van de Baanderij structureel te verbeteren. Op 1 januari sloot de brandweerkazerne aan de Simon Smitweg de deuren. Vanaf dat moment rukken de troepen vanuit de kazerne in Leiden-Noord uit.

Voortgang coalitieakkoord 

Op verschillende onderdelen van het coalitieakkoord werd voortgang geboekt. Zo vernieuwden we onze sociale agenda en werd met partners een leefstijlakkoord in de verf gezet. Ook stelde de gemeenteraad een sportakkoord vast.

In 2023 stelde de gemeenteraad het ontwikkelkader Baanderij vast. Daarmee komt de ambitie om dit bedrijventerrein te transformeren tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied dichterbij. Ook werden diverse activiteiten ontplooid uit de duurzaamheidsagenda.

Om inwoners en bedrijven beter te betrekken bij de opgaven waar de gemeente voorstaat werkten we aan nieuw participatiebeleid. Uit de tweejaarlijkse inwonersenquête bleek dat de totale dienstverlening van de gemeente wordt gewaardeerd met een 7,2.

Financiële resultaten


Met een overschot van ruim 3 miljoen euro is het jaar 2023 goed afgesloten. Op het maatschappelijk domein bleef 0,9 miljoen over, op het fysiek domein 0,9 miljoen en voor bestuur en organisatie was de meevaller 0,3 miljoen. Op overhead is 0,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Op de algemene dekkingsmiddelen is een voordeel van bijna 0,7 miljoen gerealiseerd.

De gemeenteraad besluit over de jaarstukken op 8 juli.

Deel dit nieuwsbericht