Nieuwsbericht Compacte kruising met fietstunnel onder Engelendaal

Als het aan de colleges van Leiderdorp en Leiden ligt, wordt de kruising tussen de Engelendaal en de Oude Spoorbaan compacter. Dat verbetert niet alleen de doorstroming voor auto's en openbaar vervoer maar biedt ook ruimte voor een fiets- en voetgangerstunnel onder de Engelendaal en voor meer groen.

Fietsers rijden in de nieuwe situatie niet meer via de Rietschans maar door een lichte, veilige en rechtstreekse onderdoorgang naar en van Leiden. De tunnel onder de Engelendaal sluit aan op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan. Dit fietspad wordt verbreed tot vier meter vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising met de Sumatrastraat in Leiden. Daarmee verbetert deze regionale en veelgebruikte fietsroute ook voor recreanten en scholieren uit de richting Oud Ade en Leiderdorp.

De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de Oude Spoorbaan blijft bestaan. De tunnel krijgt een opknapbeurt en wordt met een gemetselde wand gekoppeld aan de nieuwe tunnel onder de Engelendaal. Parkstroken met veel nieuwe bomen en planten maken de kruising tot een prettige omgeving voor fietsers en voetgangers.

LRN Fietstunnels

Inpassing en inrichting

De inpassing en inrichting van de weg is tot stand gekomen samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De bewoners van de boogwoningen in Driegatenbrug en uit Buitenhof hebben intensief meegedacht.
Door de kruising iets te verleggen, komt de weg verder van de boogwoningen te liggen. De bewoners hebben in de nieuwe situatie minder last van verkeerslawaai door stil asfalt en een groen geluidscherm. Ook wordt een groenstrook tussen de woningen en de weg aangelegd. Het geluidscherm aan de kant van Buitenhof wordt vervangen door een afscherming die doorloopt tot aan de brug over de Dwarswatering. In de groene geluidschermen komen openingen voor bijen en andere insecten en voor vogels.

De brug over de Dwarswatering wordt vervangen door twee nieuwe - iets hogere - bruggen. Voor kleine (roei)boten verbetert hiermee de doorvaart. De Veetunnel onder de Oude Spoorbaan wordt opgeknapt, zodat recreanten gemakkelijk naar de Boterhuispolder kunnen wandelen.

LRN Brug Dwarswatering 

Leidse Ring Noord

De reconstructie van het kruispunt Engelendaal is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Deze ringweg leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. De aanleg van de Leidse Ring Noord is de ruggengraat voor vele ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp en een randvoorwaarde om ambities in de regio waar te kunnen maken. Ze maakt duurzame gebiedsontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp mogelijk zoals de Baanderij, de Zwijger, het Stationsgebied, het Bio Science Park, LEAD en het Vondelkwartier. Daarnaast is de Leidse Ring Noord van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en de borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Uitvoeringsbesluit

Het Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - trac├ędeel Engelendaal is vastgesteld door beide colleges en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden.In Leiderdorp wordt het Uitvoeringsbesluit eerst besproken in het Politiek Forum van 28 juni 2021. Vaststelling in de gemeenteraad staat gepland op 12 juli. U kunt de stukken t.z.t. inzien in het raadsinformatiesysteem via www.raadleiderdorp.nl
In Leiden wordt het Uitvoeringsbesluit op 17 juni besproken in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Vaststelling in de gemeenteraad staat op 16 september op de agenda. De stukken zijn t.z.t. in te zien via www.leiden.nl/raad.

Tevredenheidsmonitor

Leiden en Leiderdorp werken de komende jaren samen aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord. Zij horen graag van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hoe die het verloop van dit project ervaren. Daarom kan iedereen deelnemen aan een online panel via leiden.nl/leidsering. Na aanmelding ontvangen deelnemers een aantal keer een kort online vragenformulier. De resultaten uit deze structurele monitor worden gebruikt om de projectaanpak te verbeteren.

Artist impressions: Gemeente Leiderdorp, Antea Group, JAM* architecten. Foto van kruispunt: Kees Hummel

Deel dit nieuwsbericht