Politiek Forum

Op maandag 24 juni 2024 vergadert het Politiek Forum vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom. De vergadering is ook live te volgen op de website van de gemeenteraad.

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Inspreekrecht
5. Beschikbaar stellen krediet Kindcentrum Buitenhof
6. Centrumregeling Afvalbeheertaken Leidse regio
7. Projectinformatie en kredietaanvraag geluidsschermen Persant Snoepweg
8. Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Baanderij (Meijekwartier en Parkstrip) – bestendigen van het voorlopig voorkeursrecht van 23 april 2024
9. Jaarstukken 2023
10. 1e Bestuursrapportage 2024
11. VRHM Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027
12. VRHM zienswijze ontwerp programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden
13. VRHM zienswijze op de ontwerp-gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
14. SOZ zienswijze conceptbegroting Organisatiekosten Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 2025
15. ODWH 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland
16. BSGR zienswijze meerjarenbegroting 2025-2028 en begrotingswijziging 2024 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
17. BSGR wijziging gemeenschappelijke regeling 2024 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
18. Rekenkamerrapport Schuldhulpverlening in Leiden en in Leiderdorp
19. Verordening Regionale commissie bezwaarschriften Leidse regio
20. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
21. Rondvraag
22. Vaststellen verslag Politiek Forum 13 mei 2024
23. Sluiting
Besloten deel

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: griffie@leiderdorp.nl

 

Deel dit nieuwsbericht