Vergadering gemeenteraad

Maandag 7 maart 2022 vergadert de gemeenteraad vanaf 20.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. VRHM wensen en bedenkingen deelname Stichting Risicobeheer
 7. Verzoek om toestemming treffen gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Leidse regio
 8. Controleprotocol en normenkader 2021 en 2022
 9. Vaststellen verordening en reglement van orde op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Leiderdorp
 10. Vaststellen verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet
 11. Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
 12. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 8 maart 2022
 13. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 14. Lijst ingekomen stukken
 15. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 16. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffing
 17. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag - Aanpak energiearmoede
 18. Sluiting

In tegenstelling tot wat wij eerder vertelden, is publiek welkom om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Wie wil inspreken kan zich maandag 7 maart tot 12.00 uur aanmelden bij griffie@leiderdorp.nl.

De volledige agenda vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: griffie@leiderdorp.nl of (071) 54 58 500.

Deel dit nieuwsbericht