Vergadering gemeenteraad

Op maandag 6 maart vindt de raadsvergadering plaats om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op het raadsinformatiesysteem.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. Geheimhouding / bekrachtiging / opheffing
 7. Zienswijze Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland
 8. Rekenkamerrapport Sturen en toezien op de kwaliteit van Participatie
 9. Zienswijze samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg Leidse regio
 10. Zienswijze samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg Holland Rijnland
 11. Zienswijze Financiering Alliander door de Staat
 12. Benoeming twee leden Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp
 13. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 14. Lijst ingekomen stukken
 15. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 16. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op het raadsinformatiesysteem. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl.

Deel dit nieuwsbericht