Voortgang Leidse Ring Noord

Het kruispunt Engelendaal-Oude Spoorbaan en de Oude Spoorbaan veranderen de komende jaren ingrijpend. Dat gebeurt om autoverkeer en openbaar vervoer beter te laten doorstromen. Ook voor fietsers en voetgangers verbetert de situatie. De aanpassingen zijn onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Vorige week nam het college van burgemeester en wethouders besluiten die nodig zijn voor de uitvoering.

De kruising Engelendaal-Oude Spoorbaan wordt compacter. De directe verbinding van Oude Spoorbaan naar Rietschans (bypass) verdwijnt. De weg wordt iets naar het zuiden verlegd. Zo ontstaat ruimte voor groen en een begroeid geluidsscherm tussen de weg en de boogwoningen in de wijk Driegatenbrug. Vanaf de brug over de Dwarswatering tot de rotonde N445/N446 wordt de Oude Spoorbaan verbreed naar 2x2 rijstroken. Er gaat een maximumsnelheid van 70 km/u gelden. De Oude Spoorbaan krijgt stil asfalt. Aan de zuidkant komt een begroeid geluidsscherm. Bij de wijk Leyhof is dit scherm maximaal 85 centimeter hoog.

Onder de Engelendaal komt een fiets- en voetgangerstunnel. Die sluit aan op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan. Ook bij de rotonde bij de Schildwacht wordt een ruime onderdoorgang aangelegd. Fietsers rijden daarna via een nieuw fietspad aan de noordkant van de Oude Spoorbaan naar de rotonde N445/N446. Vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising met de Sumatrastraat in Leiden wordt het fietspad vier meter breed. Dat verbetert deze regionale en veelgebruikte fietsroute ook voor recreanten en scholieren uit de richting Oud Ade en Leiderdorp.

Bestemmingsplannen

Voor de uitvoering van alle aanpassingen zijn verschillende besluiten van college en gemeenteraad nodig. Zo zijn er twee nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Een voor het trac├ędeel Engelendaal en een voor het trac├ędeel Oude Spoorbaan. Op 30 mei beslist de gemeenteraad over beide bestemmingsplannen. Dat gebeurt samen met vaststelling van de beantwoording van de zienswijzen die over de ontwerpbestemmingsplannen werden ingediend. De ontwerpbestemmingsplannen lagen 6 weken ter inzage. Het Politiek Forum bespreekt deze zaken op 23 mei. U kunt alle raadsstukken tegen die tijd bekijken op www.raadleiderdorp.nl.

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders namen op 12 april verkeersbesluiten over de aanpassing en maximumsnelheid van de Oude Spoorbaan. Ook besloot het college de bebouwde komgrens te wijzigen. Dat is nodig om de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan te verhogen naar 70 km/u.

Voor de veranderingen aan de kruising Engelendaal-Oude Spoorbaan werden in december 2021 al verkeersbesluiten genomen.

Planning

De werkzaamheden starten naar verwachting in het 4e kwartaal van 2023. Ze duren ruim anderhalf jaar. Op dit moment wordt de aanbesteding van het werk voorbereid. In het najaar van 2022 wordt bekend welke partij de werkzaamheden uitvoert.

Groenconvenanten

Tussen de boogwoningen in Driegatenbrug en de Oude Spoorbaan komt een groenstrook. De bewoners gaan deze groene ruimte zelf beheren. Op 14 april ondertekenden de huiseigenaren een groenconvenant met de gemeente.

Leidse Ring Noord

In het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de A4, A44, N446 en de Rijnlandroute de Leidse Ring. De ringweg moet doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leiden. Dat zorgt voor minder verkeer in woonwijken. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en groen.

Bezoek voor meer informatie www.leiderdorp.nl/leidseringnoord

Deel dit nieuwsbericht