Het college van burgemeester en wethouders presenteert ieder jaar een begroting. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke plannen B&W hebben voor het volgende jaar. De gemeenteraad bespreekt die plannen en stelt de begroting vast. In een bestuursrapportage rapporteert het college vervolgens over de uitvoering van de plannen en de financiële positie ten opzichte van de begroting. De jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt afgesloten met de jaarrekening en het jaarverslag. Daarin leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee gemoeide financiën. 

Als de jaarrekening gemaakt is, begint de cyclus weer opnieuw met een financiële kadernota. Dat is de voorloper van de begroting. De nota geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente (met een doorkijk naar volgende jaren) en geeft aan hoeveel geld er beschikbaar is voor nieuwe plannen in het volgende begrotingsjaar. Ook bevat de nota de uitgangspunten die voor de nieuwe begroting worden gehanteerd.

2025

Financiële kadernota 2025-2028 (raad 1 juli 2024)
Nota Het Ravijn Overbruggen (raad 1 juli 2024)

2024

1e Bestuursrapportage (raad 8 juli 2024)
Begroting Leiderdorp 2024 in één oogopslag
Begroting 2024
Financiële kadernota 2024-2027

2023

Jaarstukken 2023 (jaarrekening en jaarverslag, raad 8 juli 2024)
2e Bestuursrapportage 2023 (raad 20 november 2023)
1e Bestuursrapportage 2023
Begroting Leiderdorp 2023 in één oogopslag
Begroting 2023-2026
Financiële Kadernota 2023-2026

2022

Jaarverslag 2022
2e Bestuursrapportage 2022
1e Bestuursrapportage 2022
Begroting Leiderdorp 2022 in één oogopslag
Begroting 2022-2025
Financiële Kadernota 2022-2025

2021

Jaarverslag 2021
2e Bestuursrapportage 2021
1e Bestuursrapportage 2021
Begroting Leiderdorp 2021 in één oogopslag
Begroting 2021-2024
Financiële Kadernota 2021-2024 + Naar een toekomstbestendige begroting

2020

Jaarverslag 2020
2e Bestuursrapportage 2020
1e Bestuursrapportage 2020
Begroting Leiderdorp 2020 in één oogopslag
Begroting 2020-2023

2019

Jaarverslag 2019
Begroting Leiderdorp 2019 in één oogopslag
Begroting 2019-2022