Energie kennen we in de vorm van elektriciteit en warmte. Zonder energie kunnen we niet internetten, tv-kijken en onze telefoon opladen. Zonder warmte kunnen we ons huis niet verwarmen. Het grootste deel van de elektriciteit en warmte wordt nog altijd opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen: kolen, olie en gas. Dit leidt tot de uitstoot van CO2 wat vervolgens doorwerkt in een klimaatverandering met extremere weersomstandigheden als heftige neerslag en hogere temperaturen.

Trends en ontwikkelingen

In oktober 2016 heeft het Europees Parlement het in Parijs gesloten klimaatakkoord geratificeerd. In het Klimaatakkoord is bepaald dat de broeikasgassen teruggedrongen moeten worden en dat de temperatuurstijging wereldwijd niet hoger dan 2 graden mag worden, met een stijging van de 1,5 graden als streefwaarde. Nederland bungelt in Europa onderaan als het gaat om duurzame energie. Het CBS meldt dat alleen Frankrijk het nog slechter doet. Het verbruik hernieuwbare energie in Nederland lag in 2015 op 5,8% van het totaal energieverbruik. De productie van elektriciteit uit steenkool stijgt jaarlijks nog steeds. In opdracht van Holland Rijnland is onderzoek uitgevoerd4 waaruit blijkt dat zonder ingrijpen er in 2050 regionaal 36,6 PJ aan energie wordt verbruikt. Het potentieel voor energiebesparing tot 2050 wordt geschat op 9,8 PJ. Om in 2050 energieneutraal te worden, moeten we dus nog 26,8 PJ aan duurzame energie opwekken.


Uit bovenstaand beeld blijkt dat als we in de regio Holland Rijnland maximaal inzetten op de opwerking van duurzame energie in de vorm van wind, zon, geothermie en biomassa het mogelijk is om in 2050 24,7 PJ op te wekken. Opgemerkt moet worden dat in het onderzoek van Posad geen rekening is gehouden met de komst van de warmteleiding uit het havengebied van Rotterdam én de warmte- en koudewinning uit het oppervlakte water. Beide hebben grote potentie om bij te dragen aan een energieneutrale regio.

Klik hier voor meer informatie over het leveren van restwarmte aan de Leidse Regio.

Om een goed beeld te geven van waar we nu staan als regio: we wekken op dit moment zo'n 0,8 PJ duurzame energie op. Voor een energieneutrale regio moeten we dus bijna 34 keer zo veel op gaan wekken.

Speerpunten

In deze duurzaamheidsagenda zetten wij in op de volgende speerpunten:

 • We willen meer energie besparen
 • We willen meer duurzame energie opwekken
 • We willen meer bewustwording bij inwoners, instellingen en ondernemers creëren.

Doelstellingen

Wat gaan we concreet doen?

We willen meer energie besparen

 • We verstrekken een energiescan voor inwoners, instellingen en ondernemers om de bespaar- en opwekcapaciteit vast te stellen;
 • We verstrekken een duurzaamheidslening voor het verduurzamen van woningen voor particuliere woningbezitters;
 • We gaan ervoor zorgen dat door een wijk- en blokaanpak onze inwoners in een collectief energie gaan besparen en energie opwekken. Het gaat om wijken met veel gelijksoortige woontypen;
 • Wij voeren voor alle gemeentelijke gebouwen een energiescan uit en de aanbevelingen worden in de meerjarenonderhoudsplanning opgenomen;
 • We gaan het energieverbruik en de CO2-uitstoot in Leiderdorp meten en monitoren;
 • We zetten alle openbare verlichting in Leiderdorp om naar (groene) LED-verlichting op basis van het beheerplan;
 • De openbare wegen worden middels detectie slim verlicht;
 • We laten gemeentelijke regelgeving en beleid meer aansluiten op het nemen van duurzame maatregelen;
 • Nieuwbouwprojecten worden niet meer voorzien van een gasaansluiting;
 • Bij grootschalige renovatie van wijken wordt onderzocht of het mogelijk is om af te stappen van de gasaansluiting. De Oranjewijk wordt mogelijk een pilot-project;
 • Naast de huidige prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie willen wij maatwerkafspraken maken over het verduurzamen van het woningbezit.

Duurzame energie opwekken

 • We nemen deel aan het regionale Energieakkoord van Holland Rijnland en stellen deze vast;
 • Samen met regio ontwikkelen we een (of meerdere) visie(s) voor duurzame energiesystemen of potenties (zonnepanelen, zonneweide, energie uit de bodem, biomassa, waterstof);
 • Alle daken van gemeentelijke gebouwen die daarvoor geschikt zijn worden in 2017 en 2018 voorzien van zonnepanelen, eventueel in combinatie met groene daken;
 • Wij faciliteren het opzetten van lokale energie-initiatieven, zoals collectieven als coöperaties of het verhuren/leasen van daken ten behoeve van het opwekken van zonne-energie;
 • We gaan in 2017 de varianten duurzaamheidslening vs. garantstelling uitwerken om op alle geschikte daken van zoveel mogelijk maatschappelijke instellingen (w.o. sportverenigingen en scholen) en vve's zonnepanelen te plaatsen;
 • We voeren een onderzoek uit naar de haalbaarheid van oprolbare zonnepanelen op sportvelden;
 • We voeren een (regionaal) onderzoek uit naar energie opslag met –indien mogelijk – een experiment in de Bloemerd met opslag van energie uit de zonnepanelen van de sportverenigingen;
 • We verkennen de mogelijkheden om duurzame maatregelen te treffen bijvoorbeeld op geluidswal Leyhof zonnepanelen of op tunnelbak/geluidsscherm A4;
 • stellen een warmte-koudeatlas op;
 • De locatiestudie voor windenergie is aan de raad aangeboden. Afhankelijk van de uitkomsten van de politieke discussie zullen wij al dan niet een vervolg geven aan deze studie;
 • We gaan in gesprek met sportscholen om de mogelijkheden te verkennen voor duurzame energieopwekking uit fitnessapparaten;
 • Met het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan we een onderzoek uitvoeren naar energieopwekking én warmtewinning uit doorgaand water en/ of afvalwaterketen;
 • We willen meer Leiderdorpse gebouwen aansluiten op de toekomstige warmteleiding uit de Rotterdamse haven.

Bewustwording inwoners, instellingen en ondernemers

 • We zetten een campagne op over energiebesparing en energie opwekken;
 • Samen met de scholen zetten we onderwijsprogramma op het gebied van energie besparen en energie opwekken op;
 • Wij stimuleren lokale initiatieven, zoals een warme truiendag en energy battle;
 • We continueren het digitale energieloket (www.duurzaambouwloket.nl)
 • We gaan wijkambassadeurs zoeken die onze inwoners inspireren op het gebied van energie besparen en energie opwekken.