In Leiderdorp zijn veel grotere en kleinere watergangen te vinden. Deze waterwegen vormen als het ware een blauwe ring om Leiderdorp heen. Naast deze brede en hoger gelegen hoofdwatergangen zijn er kleinere sloten en waterlopen. Deze komen via gemalen uit op de hoofdwatergangen. Ze volgen de oude kavel-, en ontginningsrichting, haaks op de hoofdwatergangen. Leiderdorp kent daarnaast een aantal watervlakken, bijvoorbeeld de jachthaven en de Buitenhofvijver. In park De Houtkamp en park De Bloemerd is ook veel oppervlaktewater aanwezig in de vorm van kleine vijvers en waterlopen.

Een goed functionerend watersysteem is essentieel voor de leefomgeving, waarin het aangenaam wonen, werken en recreëren is. Of het nu gaat over thema’s als veiligheid, volksgezondheid, wateroverlast, stedelijke ontwikkelingen, de ruimtelijke kwaliteit (beleving), recreatie, natuurontwikkeling of verkeer; in alle gevallen is er een directe of indirecte relatie met de waterhuishouding.

Waterstructuurplan Leiderdorp 2013