Leiderdorp voert voor haar burgers wettelijke taken uit. Ook zorgt zij ervoor dat de Leiderdorpse inwoners kunnen wonen, werken en recreëren. Dat kan de gemeente niet allemaal alleen realiseren.

Daarom werkt zij samen met partijen in Leiderdorp, maar ook met andere gemeenten. Dat laatste gebeurt veelal in samenwerkingsverbanden.

Het Leiderdorpse motto is: een sterk Leiderdorp in een sterke regio. De omgeving van Leiderdorp verandert. Gemeenten om haar heen worden groter, de vraagstukken voor de gemeentelijke organisatie worden complexer en de beschikbare financiën zijn niet altijd voldoende om zelf de taken goed te kunnen uitvoeren. Samenwerking is dan een middel om de gemeentelijke taken te kunnen blijven uitvoeren.

Een zelfstandig Leiderdorp

Uitgangspunt voor Leiderdorp is dat zij een zelfstandige gemeente is. Samenwerking (in de regio) is daarvoor noodzakelijk. De zelfstandigheid van Leiderdorp staat de komende jaren niet ter discussie. Wel zal de gemeente met steeds meer partijen samenwerken. Reden daarvoor is dat de rijksoverheid steeds meer taken naar gemeenten afstoot. Er ontstaat daardoor een veelheid aan samenwerkingsverbanden met eigen doelstellingen, belangen en verplichtingen.

Samenwerking

Leiderdorp houdt graag grip en sturing op de partijen waarmee zij samenwerkt. In de nota's Sturen op regionale samenwerking (2008) en Verbonden Partijen (2011) heeft de gemeente vastgelegd hoe zij dat doet.

Meer informatie over de samenwerkingsverbanden waaraan Leiderdorp deelneemt, vindt u hieronder:

Voor het Register Verbonden Partijen klik hier.