Nieuwe college van start

Dinsdag 19 april benoemde de gemeenteraad Herman Romeijn (LPL), Bob Vastenhoud (PvdA-GroenLinks) en Daan Binnendijk (CDA) als wethouder van Leiderdorp. Samen met burgemeester Laila Driessen vormen zij het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Coalitieprogramma

De komende vier jaar werkt het college aan het coalitieakkoord dat de partijen LPL, PvdA-GroenLinks en CDA sloten. Het is een kort programma met te bereiken doelen. Zo geven de partijen college, gemeenteraad en samenleving de kans om mee te denken hoe deze doelen het beste behaald kunnen worden. Zij zien het als hun belangrijkste opdracht de gezamenlijke denkkracht van Leiderdorp in te schakelen.

Taakverdeling

In hun eerste overleg bepaalde het college wie voor welke onderwerpen (portefeuille) verantwoordelijk is. Hieronder de taakverdeling.

Burgemeester Laila Driessen-Jansen

Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Integrale handhaving
Toerisme en recreatie

Wethouder Herman Romeijn (LPL)

1e locoburgemeester
Coördinatie regionale samenwerking
Economische zaken
Werk en inkomen
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Integratie en inburgering
Sport
Kunst en cultuur
Coördinatie subsidiebeleid

Wethouder Bob Vastenhoud (PvdA-GL)

2e locoburgemeester
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en monumentenzorg
Project Baanderij en project A4-zone (incl. Ikea-terrein)
Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
Duurzaamheid, warmte- en energietransitie
Integraal beheer openbare ruimte (incl. begraafplaats)
Milieu en afval
Maatschappelijk vastgoed (behalve onderwijshuisvesting)
Integraal verkeer en vervoersplan
Sterrentuinontwikkeling
Coördinatie wijk- en buurtgericht werken; participatie
Coördinatie omgevingswet

Wethouder Daan Binnendijk (wethouder CDA)

3e locoburgemeester
Communicatie en media
Financiën en grondzaken
Bedrijfsvoering
Dienstverlening waaronder versterking klantcontact
Jeugd, zorg en welzijn
Vergrijzing en ouderenzaken
Gezondheidszorg
Zorg en veiligheid
Polders en Groene Hart
Maatschappelijke opvang
Aanbestedings- en inkoopbeleid

Wethouders Romeijn en Binnendijk wonen niet in Leiderdorp. De gemeenteraad verleende beide bestuurders op 19 april ontheffing van deze verplichting voor de duur van 1 jaar.

Kijk voor de vergadering van 19 april op leiderdorp.parlaeus.nl/user/homepage.

Deel dit nieuwsbericht