Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders, kortweg college of B&W genoemd. Elk collegelid heeft een eigen takenpakket ofwel portefeuille.

Samenstelling en portefeuilleverdeling


Tjarda Struik

Burgemeester

Programma Bestuur en organisatie

Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Integrale handhaving

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp

Toerisme en recreatie

Herman Romeijn (LPL)

1e locoburgemeester


Programma Bestuur en organisatie

Coördinatie regionale samenwerking

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp

Economische zaken

Programma Meedoen in Leiderdorp

Werk en inkomen
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Integratie en inburgering
Sport
Kunst en cultuur
Evenementen
Maatschappelijk vastgoed
Duurzaamheid

Overig

Coördinatie subsidiebeleid
Dierenwelzijn

Gebke van Gaal (PvdA-GroenLinks)

2e locoburgemeester

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en monumentenzorg
Projectportefeuille Baanderij & A4-zone (incl. Ikea-terrein)
Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
Warmte- en energietransitie
Integraal beheer openbare ruimte (incl. begraafplaats)
Milieu en afval

Overig

Opvang bijzondere doelgroepen
Integraal verkeer en vervoersplan
Coördinatie wijk- en buurtgericht werken; participatie
Coördinatie omgevingswet

Daan Binnendijk (CDA)

3e locoburgemeester


Programma Bestuur en organisatie

Communicatie en media
Financiën en grondzaken
Bedrijfsvoering

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp

Dienstverlening waaronder versterking klantcontact
Leidse Ring Noord
Spanjaardsbrug

Programma Meedoen in Leiderdorp

Jeugd, zorg en welzijn
Vergrijzing en ouderenzaken
Gezondheidszorg

Overig

Zorg en veiligheid
Polders en Groene Hart
Maatschappelijke opvang
Aanbestedings- en inkoopbeleid