Het verkeer op de Persant Snoepweg zorgt voor geluidshinder. De gemeente wil daarom aan beide kanten van de weg geluidsschermen plaatsen. Dit bekijken we vanaf de Stierenbrug tot aan de Berkenkade.

Aanleiding voor het geluidscherm is dat langs de Persant Snoepweg saneringswoningen staan. Het gaat om woningen aan de Berkenkade, Loevestein en Nagelkruidzoom. Deze woningen zijn eind jaren 90 gemeld bij het toenmalige ministerie VROM omdat zij een geluidbelasting hadden hoger dan 60 dB en een bouwjaar voor 1986. Voor deze woningen is de gemeente verplicht te onderzoeken of er maatregelen zijn die de geluidbelasting op de woningen verminderen. In 2017 kreeg de Persant Snoepweg nieuw, geluidreducerend, asfalt. Dit asfalt zorgt al voor vermindering van het verkeerslawaai. En met geluidsschermen wil de gemeente het woongenot en leefbaarheid vergroten. Geluidwerende maatregelen op en langs de Persant Snoepweg waren al eerder onderwerp van gesprek met bewoners.

Wat vooraf ging

De Omgevingsdienst stelde in 2019 een saneringsprogramma op. Hierin staan de mogelijke maatregelen om de geluidbelasting op de woningen te beperken en de maatregelen die de gemeente wil en kan toepassen. Dit was destijds alleen het geluidreducerend wegdek. Op het concept saneringsprogramma kwamen zienswijzen van bewoners. Zij vroegen een geluidswal langs de Persant Snoepweg aan te brengen in plaats van maatregelen aan gevels en ramen. Bewoners denken dat dit effectiever is. Daarnaast denken zij dat een wal voor meer woongenot zorgt, ook buiten de woning. Uit onderzoek in samenwerking met de Omgevingsdienst, bleek dit niet mogelijk: er is te weinig ruimte voor een wal.

Geluidsschermen

Geluidsschermen nemen minder ruimte in. Daarom hebben wij in 2020 die optie onderzocht samen met de Omgevingsdienst. Daaruit blijkt dat er voldoende ruimte is voor het plaatsen van geluidsschermen. Daarom wil de gemeente geluidsschermen plaatsen voor de woningen aan de Berkenkade tot aan de Loevestein. Groot voordeel is dat de kosten voor de scherm voor 100% wordt gesubsidieerd door het Rijk vanwege de saneringswoningen.

Akoestisch onderzoek en saneringsplan

Op 30 maart 2022 is door de gemeente opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst. Deze organisatie gaat een akoestisch onderzoek uitvoeren en een concept saneringsplan opstellen. Naar aanleiding van diverse inspraakrondes en reacties van bewoners heeft de raad op 7 maart een besluit genomen over het geluidscherm. Toen is bepaald dat er een scherm komt.

Procedure

Voor saneringswoningen moet een procedure worden doorlopen. De eerste stap is het opstellen van een concept saneringsprogramma. Daarin staan de maatregelen beschreven om het geluidniveau op de woningen te beperken. Het plaatsen van een geluidscherm is een van die maatregelen. Het opstellen van het saneringsprogramma wordt gedaan door de Omgevingsdienst West Holland. Naar verwachting is het concept saneringsprogramma in september klaar. Dan gaat het ter beoordeling naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voordat dit akkoord wordt bevonden. Als het akkoord er is dan komt het ter inzage en ontvangt u hiervan een brief vanuit de Omgevingsdienst west Holland.

Saneringsprogramma

Als eventuele zienswijzen op het concept saneringsprogramma zijn behandeld dan gaat het saneringsprogramma ter vaststelling naar het Ministerie en wordt ook de subsidie voor het geluidscherm aangevraagd. Na toekenning van de subsidie kan de gemeente starten met de aanbesteding. Naar verwachting is dat in 2023 of 2024. Vragen omtrent de voortgang kunt stellen aan de Omgevingsdienst West Holland, mevrouw Hoekman. Zij is te bereiken op w.hoekman@odwh.nl

Uitvoering

De gemeente wacht het akkoord op de subsidie af om een aanbesteding te starten. Op het moment dat er een aannemer bekend is en een uitvoeringsplanning, maken wij dit bekend via de site, per brief en het Leiderdorps Weekblad.

Documenten

Vragen en antwoorden over de geluidsschermen
Concept saneringsplan
Lijst saneringswoningen

Vergelijk maatregelen tov DAB september 2021
Absorberend scherm 2m geen scherm Essenpark
Absorberend scherm 2m kort scherm aan de Loevesteinkant
Absorberend scherm 2m oorspronkelijk
Scherm 2m geen scherm Essenpark
Scherm 2m kort scherm aan de Loevesteinkant
Scherm 2m oorspronkelijk
Zonder Schermen
Persant Snoepweg BSV 67 woningen 2030 RVMK 3.1 aanvullend onderzoek ref wegdek