De nota Circulatie heeft als leidraad fiets en voetganger voorop, behoud en verbetering van het openbaar vervoer en autoverkeer meer buitenom en over hoofdroutes. De beleidsrichtlijnen zijn vertaald in een circulatieplan en voorkeurskenmerken voor de inrichting van wegen. Tevens wordt een nieuw type weg uitgewerkt, de wijkweg, die zowel een verblijfsfunctie als een verbindende functie heeft. In de nota worden een aantal maatregelen genoemd om de gestelde doelen te kunnen behalen.

We zorgen dat doorgaand verkeer een kortere reistijd met een groter comfort heeft via de routes om Leiderdorp heen dan via de hoofdroutes door Leiderdorp. We dragen bij aan het verbeteren van de route via de Oude Spoorbaan als onderdeel van de Leidse Ring. De Rijnlandroute (Leiden zuid-west) en verbreding van de Rijksweg A4 zorgen naar verwachting ook voor minder gebiedsvreemd verkeer door Leiderdorp. Goede doorstroming voor verkeer met lokale bestemmingen is belangrijk. De hoofdroutes in Leiderdorp (o.a. de Engelendaal en de Persant Snoepweg) zorgen hiervoor. Wij zorgen er voor dat er minder tot geen sluipverkeer door de woonwijken meer rijdt. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanbrengen van enkele 'knips' op sluiproutes en het herinrichten van de wegen naar wijkwegen.

Wijkwegen zijn routes door de wijken waar doorgaans ook de stadsbus rijdt en waar verkeer vanuit de woonstraten richting hoofdroutes en verder wordt verzameld. Op een aantal van deze wegen zit nu nog veel gebiedsvreemd autoverkeer (sluipverkeer). Dit vermindert niet alleen de leefbaarheid langs deze routes, maar ook de verkeersveiligheid. Vaak liggen scholen langs deze wijkwegen waardoor er ook veel (jonge) fietsers van de weg gebruik maken. Door 'knips' voor autoverkeer worden deze wegen minder aantrekkelijk, maar blijft de wijk altijd bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Op wijkwegen waar ook openbaar vervoer rijdt, handhaven we een maximumsnelheid van 50 km/u. Andere wijkwegen krijgen een maximumsnelheid van 30 km/u. Wijkwegen krijgen een nieuwe inrichting.

Erftoegangswegen en woonerven zijn vooral bedoeld om prettig te verblijven, veiligheid op straat en spelen/ontmoeten staan daarom voorop. Een lage snelheid van het autoverkeer vermindert overlast en verhoogt de leefbaarheid. De nota Circulatie deelt Leiderdorp in drie gebieden, noord-west, noord-oost en zuid. Elk gebied heeft zijn eigen aandachtspunten en vraagt om een andere aanpak van knelpunten.

Noord-west, gebied tussen Engelendaal/Persant Snoepweg/Van der Valk Boumanweg/Zijldijk/Rietschans
In dit gebied ligt een bekend knelpunt bij de kruising bij de Spanjaardbrug (Van der Valk Boumanweg/Zijldijk). Dit is een knelpunt voor zowel doorstroming als verkeersveiligheid voor met name (brom)fietsers. De Spanjaardsbrug wordt dan ook afgesloten voor gemotoriseerd verkeer naar en van Leiden, uitgezonderd bus en hulpdiensten. Herinrichting van de kruising zal een verbetering zijn voor de veiligheid en doorstroming van het fietsverkeer dat gebruik maakt van deze hoofdfietsroute.

Daarnaast kent dit gebied op een aantal wegen relatief veel gebiedsvreemd verkeer van en naar de Baanderij dat via de Engelendaal kan rijden. Bereikbaarheid van de Baanderij en het Zijlkwartier zijn belangrijk maar mogen niet ten koste gaan van verkeersveiligheid door dit vele verkeer. Voorgesteld wordt om de route via de Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan onaantrekkelijk te maken door een knip voor autoverkeer op de Van Poelgeestlaan waarbij busverkeer mogelijk blijft.

Noord-oost, gebied tussen Engelendaal/Persant Snoepweg/Oude Spoorbaan/N446
In dit gebied worden een aantal woonstraten gebruikt als alternatief voor de Engelendaal of de wegen om Leiderdorp heen. Door een knip in de Heinsiuslaan wordt geprobeerd om een aanzienlijk deel van dit verkeer naar een meer geschikte route te sturen. Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan kan een aanvullende maatregel op de Voorhoflaan of Cor Gordijnsingel nodig zijn.

Zuid, gebied tussen Persant Snoepweg en Achthovenerweg
In dit gebied verandert de verkeerssituatie door de komst van woningen en een supermarkt bij het Amaliaplein. De inrichting van wegen als Acacialaan, Ericalaan, Simon Smitweg en Mauritssingel wordt hierop aangepast. De schoolthuisroutes in dit gebied krijgen ook extra aandacht, zeker waar deze gaan over de al genoemde wegen.