De bewoners van de wijken Zijlkwartier en Hofje van Holtlant ervaren veel parkeeroverlast. In een motie (22 mei 2023) vroeg de gemeenteraad het college met een oplossing te komen. Betaald parkeren vond de gemeenteraad geen optie. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad gevraagd om een principebesluit over een andere vorm van parkeerregulering in beide wijken: vergunninghoudersparkeren. Op 8 april 2024 heeft de raad ingestemd met dit voorstel en het college opdracht gegeven om het vergunninghouderparkeren voor beide wijken nader uit te werken.

Werkwijze

Om tot een oplossing voor de parkeeroverlast te komen, liet het college in 2023 in beide wijken eerst parkeeronderzoek uitvoeren. Dat gebeurde om een objectief beeld van de parkeersituatie te krijgen. Daarna is voor iedere wijk een panel van wijkbewoners gevormd. Met elk panel werden de uitkomsten van het parkeeronderzoek besproken en zijn mogelijke oplossingen verkend. Deze oplossingen zijn nader onderzocht door een parkeeradviesbureau. Advies van dit bureau is om in beide wijken vergunninghoudersparkeren in te voeren. Ook dit advies werd besproken met de parkeerpanels.

Vervolg

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd, kan het college de invoering van vergunninghoudersparkeren verder uitwerken. We bepalen dan het gebied, de dagen en tijdstippen  waarop het vergunninghoudersparkeren geldt, het aantal vergunningen per woning, bedrijf of organisatie, de tarieven voor een vergunning en de handhaving. Ook bij deze zaken betrekken we weer de bewonerspanels.

De hele regeling schrijven we op in een verordening. Het college legt deze verordening vervolgens aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad beslist hierover, naar verwachting eind 2024.

Informeren wijken 

Vanzelfsprekend informeren we de bewoners van Hofje van Holtlant en Holtlant en Zijlkwartier over de vorderingen met de parkeeroplossing voor hun wijken. 

Nota Parkeren

Het college heeft in 2022 nieuw parkeerbeleid gemaakt. Dit beleid is beschreven in de concept Nota Parkeren – parkeervisie. Het Politiek Forum besprak de parkeervisie op 7 november 2022. De parkeervisie is niet vastgesteld, omdat de raad de nota niet rijp voor besluitvorming vond. Besloten werd om nu eerst voorrang te geven aan de nijpende parkeerproblematiek in de genoemde wijken.

Documenten

Presentatie informatiebijeenkomst Zijlkwartier (31 januari 2024)
Collegebrief over afdoening motie betaald parkeren (29 augustus 2023)
Bijlage Hofje van Holtlant/Holtlant (collegebrief 29 augustus 2023)
Bijlage Zijlkwartier (collegebrief 29 augustus 2023)
Rapportage parkeeronderzoek Hofje van Holtlant (21 juni 2023)
Rapportage parkeeronderzoek Zijlkwartier (21 juni 2023)
Motie betaald parkeren (gemeenteraad 22 mei 2023)
Concept Nota parkeren - parkeervisie (februari 2023) - niet vastgesteld
Raadsbesluit Parkeren wijk Zijlkwartier en Hofje van Holtlant
Onderzoek parkeeroplossingen Zijlkwartier en Hofje van Holtlan(Spark)

Contact

Projectleider Parkeren: Rik Verhoeven
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar info@leiderdorp.nl en vermeld daarbij 'Parkeren'.