Rijnhart Wonen gaat drie appartementencomplexen aan de Pinksterbloem (nr. 2 t/ 144 oneven) slopen en vervangen door nieuwbouw. De woningcorporatie heeft een ontwerp van de nieuwe gebouwen en de omringende openbare ruimte gemaakt. Dat gebeurde in nauw overleg met de gemeente. Op 30 januari 2023 stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de locatie Pinksterbloem.

Bestemmingsplan

Voor de nieuwbouw is een nieuw bestemmingsplan nodig. De nieuwbouw wordt namelijk hoger dan de huidige bebouwing. Het ontwerp bestemmingsplan heeft in het voorjaar van 2022 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Op 30 januari 2023 heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 17 maart 2023 lag het bestemmingsplan ter inzage. Tegen het raadsbesluit is geen beroep ingediend.

Slopen

VSM Sloopwerken begon in maart met het slopen van de appartementen. Begin maart werden rondom het hele bouwterrein bouwhekken geplaatst. Omwonenden hebben een brief gekregen van de sloper. Bij vragen en/of meldingen kan u contact opnemen VSM Sloopwerken. Het telefoonnummer is 071-3030500. Meer informatie vindt u op de website van Rijnhart Wonen.

Bouwen

De aannemer gaat naar verwachting in het najaar van 2023 beginnen met de nieuwbouw. Het bouwproces duurt ongeveer 2 jaar. Rijnhart Wonen zal omwonenden hierover tijdig informeren. Meer informatie vindt u op de website van Rijnhart Wonen.

Participatie

Na één online informatiebijeenkomst en twee avonden met de klankbordgroep vond op 9 februari 2023 de inloopbijeenkomst in het buurthuis van het Zijlkwartier plaats. Tijdens de bijeenkomst waren Rijnhart Wonen, de landschapsarchitect, de architect van de appartementen, de sloper, de aannemer en de gemeente Leiderdorp aanwezig. Er is een toelichting gegeven op het plan, de uitgangspunten en de planning. Onder het kopje 'Documenten' kunt u het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte, het ontwerp van de appartementen en de brief van de sloper vinden. In de volgende fase gaan de gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen om tafel met de klankbordgroep om te praten over de soorten groen die wij in de openbare ruimte terug willen laten komen. Ook moet het ontwerp nog technisch worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) en moeten de uitvoeringskosten worden geraamd. Op basis van het DO kunnen burgemeester en wethouders dan de raad vragen om geld voor de uitvoering beschikbaar te stellen.

Nota van uitgangspunten

De gemeente toetst het plan van Rijnhart Wonen voor de Pinksterbloem aan de gemeentelijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn op 12 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De nota van uitgangspunten en andere documenten voor de raad kunt u terugvinden via deze link naar het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie van Rijnhart Wonen over het project kunt u vinden op www.rijnhartwonen.nl/pinksterbloem.

Documenten

Ontwerp nieuwbouw
Voorlopig Ontwerp buitenruimte
Brief sloopwerkzaamheden

Contact

Projectleiders gemeente Leiderdorp: Joke Boot en Hubrecht van der Marel
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500