We moeten samen de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 mogen we nog maar de helft van de hoeveelheid CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 door het kabinet is gepubliceerd.

De dertig energieregio's in Nederland hebben de opgave om te onderzoeken waar en hoe we het beste duurzame elektriciteit op land kunnen opwekken. Het gaat hierbij om wind- en zonne-energie. Holland Rijnland is één van dertig regio's die werkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). Met dertien gemeenten, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de netbeheerder Liander en andere partijen maken we plannen die bijdragen aan de nationale doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Onze energievoorziening moet in 2050 namelijk bijna volledig duurzaam zijn om klimaatverandering tegen te gaan en omdat onze fossiele grondstoffen opraken.

In de RES (1.0) stellen we doelen voor 2030 op het gebied van energiebesparing, opwek van energie, warmte en mobiliteit. We zoeken naar alternatieven voor aardgas, zoals restwarmte uit andere regio's of geothermie om onze woningen en bedrijven in de toekomst te verwarmen. En we kijken hoe we elektriciteit die we nodig hebben duurzaam kunnen opwekken binnen onze eigen regio.

Duurzaam opwekken

Om elektriciteit duurzaam op te wekken, zijn windturbines en zonnepanelen nodig. Met de RES wordt bepaald hoe en waar we dit kunnen doen. En dat is niet eenvoudig. We wonen, werken en recreëren in één van de drukste regio's van Nederland. De locaties waar duurzame opwek mogelijk of wenselijk is, zijn zeer beperkt. Zo mogen windturbines niet te dicht bij woningen staan. We hebben te maken met aanvliegroutes van vliegtuigen. Er hangen kabels in de lucht of er lopen leidingen onder de grond. Én we willen cultuurhistorische landschappen en natuurgebieden ontzien.

De opwek met zonnepanelen op grote daken kent weinig weerstand. Daar zetten we in eerste instantie op in. Maar dat is niet voldoende. Het doel van Holland Rijnland is om in 2030 1 Terawattuur aan elektriciteit duurzaam op te wekken. Dit komt overeen met het elektriciteitsgebruik van 54.000 huishoudens. Daarvoor zijn in het gehele gebied van Holland Rijnland (van Katwijk tot aan Nieuwkoop) 45 tot 70 grote of 70 tot 100 kleinere windmolens nodig. Het kan ook met ongeveer 1.400 à 1.500 hectare aan zonneparken. Dat komt neer op zo'n 3.000 voetbalvelden.

De afgelopen maanden is in regionaal verband onderzocht waar ruimte is voor het opwekken van duurzame energie, wat er technisch mogelijk is en hoe het voor iedereen betaalbaar blijft. Dit is weergegeven in een kansenkaart met mogelijke gebieden voor wind- en zonne-energie. De kaart is een verdere uitwerking van de twee denkrichtingen die in de Concept RES Holland Rijnland staan beschreven. De energieopgave kan niet los gezien worden van de andere ruimtevragers (zoals woningen, bedrijven, natuur en biodiversiteit). Wij willen deze opgaven integraal afwegen om te komen tot de juiste keuzes.

Verdeling windturbines en zonneparken

Wij vinden het belangrijk om de benodigde windturbines en zonneparken te verdelen tussen alle gemeenten. Dat is lastig, maar door zoekgebieden te kiezen langs infrastructuur, is er meer mogelijk. Voor de inpassing van windturbines en zonneparken is gezocht naar mogelijke locaties langs bestaande infrastructuur (zoals snelwegen en N-wegen). Daarnaast zien we op een aantal knooppunten van deze wegen extra mogelijkheden voor gecombineerde opwek met zon en wind. In de kansenkaart staan verschillende zoekgebieden met kleur aangegeven. Ook in Leiderdorp hebben wij een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze opgave. Daarom werken wij toe naar invulling van gebieden waar duurzame opwek van energie mogelijk is. Dit doen wij graag samen met inwoners en organisaties in de gemeente.

Met deze kaart kiezen wij dus nog niet voor een zoekgebied en/of locaties van zonneparken of windmolens. De kaart laat vanuit een regionaal perspectief zien waar in de regio de mogelijkheid bestaat om wind- of zonne-energie een plaats te geven. Dit het vertrekpunt/startpunt om met u in gesprek te gaan.