Openbare oplaadpalen in de publieke ruimte:

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat in Leiderdorp openbare oplaadpalen in de publieke ruimte geplaatst kunnen gaan worden middels met het open-marktmodel. Bij het open-marktmodel ligt het initiatief voor het realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van openbare oplaadpalen in de publieke ruimte bij de markt. De gemeente vervult hierin een faciliterende en toetsende rol. Voor dit proces heeft het college van burgemeester en wethouders beleidsregels vastgesteld waar een Modelovereenkomst en Toestemmingen onderdeel van zijn.

De beleidsregels bevatten de procedures voor het realiseren van openbare publieke oplaadpalen en het inhoudelijke beoordelingskader voor het verlenen van Toestemmingen voor oplaadlocaties. De Modelovereenkomst is opgesteld voor marktpartijen die oplaadpalen willen realiseren, exploiteren, onderhouden en beheren en regelt de privaatrechtelijke zaken zoals aansprakelijkheid, verantwoordelijkheden, looptijd, (tussentijdse) opzegging en de kostenaspecten. Alleen marktpartijen die de Modelovereenkomst aangaan mogen verzoeken indienen voor een Toestemming voor een openbare oplaadpaal in de publieke ruimte van Leiderdorp.

Nadere inhoudelijke toelichting op het proces:

Marktpartijen die de Modelovereenkomst aangaan mogen verzoeken indienen voor een Toestemming voor een openbare oplaadpaal in de publieke ruimte van Leiderdorp. Deze verzoeken zullen doorgaans gebaseerd zijn op een aanvraag voor een oplaadpaal van een particulier, die geen laadpaal op eigen terrein kan plaatsen, bij deze marktpartij. Dit verzoek wordt door het College beoordeeld op basis van de beleidsregels. Als het verzoek past binnen de beleidsregels zal het College een verkeersbesluit nemen dat nodig is om parkeerplaatsen te markeren bij de oplaadpaal. Zodra het verkeersbesluit onherroepelijk is wordt de Toestemming afgegeven voor de oplaadlocatie aan de marktpartij. Zodra de marktpartij ook de overige publiekrechtelijke vergunningen (onder andere de vergunning voor graven in de publieke ruimte voor het aanleggen van kabels) heeft mag de marktpartij de oplaadlocatie realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden voor de duur van 10 jaar. Nadat de oplaadpaal is geplaatst door de marktpartij zal de netbeheerder de oplaadpaal aansluiten en geeft het College opdracht om de parkeerplaatsen bij de oplaadpaal te markeren voor uitsluitend elektrische voertuigen. De particulier heeft dan de beschikking over een oplaadlocatie in de publieke openbare ruimte om zijn elektrische auto op te laden.