Bedrijventerrein de Baanderij wordt in de toekomst een gemengd woon-werkgebied. Het toekomstbeeld is beschreven in de gebiedsvisie Baanderij. Op 16 november 2020 stelde de gemeenteraad deze gebiedsvisie vast.

De gebiedsvisie is uitgewerkt in het concept Ontwikkelkader Baanderij. Dit document beschrijft hoe het gewenste netwerk van groen, water en wegen er in de toekomst uitziet. Ook staan in het document de voorwaarden waaraan plannen in het gebied moeten voldoen. Tot en met 4 april 2022 kon iedereen op het concept Ontwikkelkader reageren. Momenteel bekijken we alle reacties. Ze kunnen aanleiding zijn het ontwikkelkader aan te passen. We gaan dat beschrijven in een Nota van beantwoording. Daarna maken we het ontwikkelkader af. Samen met de Nota van beantwoording sturen we het document ter besluitvorming naar de gemeenteraad. 

Documenten

Concept Ontwikkelkader Baanderij
Gebiedsvisie Baanderij
Nota van beantwoording
Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035

Contact

Projectleider gemeente: Friedeke Drewes.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl 
Via dit adres kunt u zich ook opgeven voor voortgangsberichten over het project.