De gemeente wil van bedrijventerrein de Baanderij een woon-werkgebied maken. In de gebiedsvisie (vastgesteld in november 2020) en het ontwikkelkader (vastgesteld in juli 2023) beschrijft de gemeente het toekomstbeeld en de uitgangspunten voor de omvorming van de Baanderij.

Ontwikkelkader

Het ontwikkelkader beschrijft de toekomstige hoofdstructuur van wegen, groen en water (de openbare ruimte). Ook is het globale programma voor wonen en werken vastgelegd. Zoals het aantal en type woningen, en het aantal vierkante meters voor bedrijvigheid. Het ontwikkelkader benoemt tevens de stedenbouwkundige randvoorwaarden waaraan bouwplannen moeten voldoen. De bouwhoogtes bijvoorbeeld.

Toekomstbeeld

Er komen in de Baanderij vier buurten met ieder een eigen identiteit. Het Meijekwartier, het Touwkwartier en de Parkstrip worden gemengd woon-werkgebied. Er kunnen daar in totaal 1350 tot 1850 nieuwe woningen worden gebouwd. Voor werken en voorzieningen komt 43.500 tot 57.800 m2 vloeroppervlak beschikbaar. De Werkbaan blijft in principe een werkgebied met bedrijven. Wel gaat de gemeente bekijken of het ‘uitruilen’ of ‘switchen’ tussen locaties met alleen werken of de combinatie wonen-werken mogelijk is.

Mogelijke toekomstbeeld met vier buurten

De Baanderij is nu een gebied met een ‘verharde’ openbare ruimte. Het netwerk van sloten en beplanting krijgt een kwaliteitsverbetering zodat een prettige en leefbare woon- en werkomgeving ontstaat. Ook is de openbare ruimte dan beter bestand tegen klimaatveranderingen. Duurzame mobiliteit krijgt extra aandacht. Er komt een netwerk van fiets- en voetpaden, waardoor de wijken goed ontsloten zijn voor langzaam verkeer.

Vervolg

Er moet nog veel gebeuren voordat er op de Baanderij woningen kunnen komen. Dat kan zeker nog jaren duren, maar het proces kan ook in een stroomversnelling komen. Omvorming van het bedrijventerrein gaat de gemeente veel geld kosten, onder andere omdat er veel aan de openbare ruimte moet gebeuren. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom op kleinere schaal starten met de omvorming van de Baanderij. Zo wordt nu gewerkt aan herontwikkeling van de LOI-locatie tot woon-werkgebied (bekijk de projectpagina). Daarnaast gaat de gemeente proberen om subsidie van het Rijk te krijgen.

Documenten

Nota van beantwoording inspraakreacties en wijzigingen concept Ontwikkelkader Baanderij (mei 2023)
Ontwikkelkader Baanderij (mei 2023)
Notitie Ontwikkelscenario's Baanderij (april 2023) 
Gebiedsvisie Baanderij (september 2020)
Nota van beantwoording Gebiedsvisie (november 2020)
Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035

Contact

Projectleider gemeente: Friedeke Drewes.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar info@leiderdorp.nl en vermeld daarbij 'Baanderij'