Uitleg voorwaarden tegemoetkoming

Wanneer u coronatoegangsbewijzen (CTB) moet controleren heeft het college van burgemeester en wethouders in Leiderdorp een 2e tijdelijke bijdrage beschikbaar gesteld voor gemaakte kosten. Deze regeling is geldig van 1 januari tot 26 maart 2022. Ondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Lees alle informatie goed door voor u begint met aanvragen.

Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Maakt u extra kosten voor de controle van het CTB, dan kunt u die kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. We gaan uit van de sectoren genoemd bij de nieuwe maatregelen van het kabinet die vanaf 1 januari 2022 gelden:

 • evenementenbranche;
 • horeca;
 • sportverenigingen;
 • culturele instellingen.

Wie kan tegemoetkoming aanvragen?

De beheerder/ eigenaar/ exploitant van de locatie waar een controle op het coronatoegangsbewijs verplicht is, kan de tegemoetkoming aanvragen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld horecalocaties, musea, dorpshuizen of binnenruimtes van een sportlocatie. Per locatie kan één aanvraag worden ingediend.

Het komt voor dat een beheerder/ eigenaar/ exploitant afspraken heeft gemaakt met vaste gebruikers van ruimten in de locatie over het controleren van de coronatoegangsbewijzen. Dan is het toegestaan dat onderling afspraken worden gemaakt over de verdeling van de toegekende tegemoetkoming. De beheerder/ eigenaar/ exploitant blijft in zo'n situatie verantwoordelijk voor de naleving van de tegemoetkomingvoorwaarden en legt achteraf verantwoording af over de besteding van de ontvangen tegemoetkoming.

Aanvragen tegemoetkoming kosten CTB

 • Aanvragen kunt u indienen over de periode van 1 januari tot 26 maart 2022. De deadline voor de aanvragen is 26 maart 2022.
 • Voor toekenning van de tegemoetkoming dient u minimaal onderstaande gegevens te verzenden naar info@leiderdorp.nl 'Aanvraag tegemoetkoming CTB'.
 • Vermeld bij uw aanvraag in ieder geval:
  • Uw gegevens (naam, adres, woonplaats, organisatie, postcode, bankrekeningnummer);
  • Op naam gestelde facturen (incl. BTW) c.q. de kosten die u heeft gemaakt specifiek voor de CTB-controles (in pdf bijvoegen);
  • Datum en tijd (ná 1 januari en vóór 26 maart 2022);
  • Soort kosten (specificatie);
  • Naam leverancier (KVK-nummer);
  • Omschrijving prestatie of dienst.
 • Als uw aanvraag compleet is, beoordelen wij uw recht op vergoeding.
 • Als u recht heeft op de vergoeding, wordt deze aan u overgemaakt op het door u opgegeven bankrekeningnummer. Naar verwachting eind april 2022.Aanvragen die na 26 maart 2022 binnenkomen of aanvragen die na deze datum niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.
 • Overige bijlagen die u aanlevert ter verantwoording (kunnen) zijn:
  • Facturen als u een vergoeding aanvraagt voor:
   • kosten externe inhuur, eventuele werving, administratie en/of kosten voor hulpmiddelen en materialen die de controle van coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
  • Loonstroken als u een vergoeding aanvraagt voor:
   • verschuldigde loonkosten inhuur personeel;
   • verschuldigd vakantiegeld, pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten in relatie tot inhuur personeel.
 • Indien de aanvragen groter zijn dan de beschikbare tegemoetkoming, zullen de aanvragen naar rato worden verdeeld. Er geldt een maximum per aanvraag van € 2250
 • Alle communicatie over de aanvraag verloopt digitaal via onze website en info@leiderdorp.nl.

Voorwaarden tegemoetkoming CTB

Voor vergoeding vanuit de Rijksbijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de controle coronatoegangsbewijs in aanmerking:

 • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 • verschuldigd vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;
 • bij externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten waarvoor u een vergoeding aanvraagt;
 • kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds.

Voor vergoeding vanuit de Rijksbijdrage komen niet in aanmerking:

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2022 of na 26 maart 2022;
 • kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Hoogte tegemoetkoming CTB

 • De gemeente heeft in totaal € 104.000 gereserveerd voor de tegemoetkoming in kosten.
 • Wanneer het totaal van de aanvragen hoger is dan beschikbare budget, zal er naar rato van het beschikbare budget worden uitgekeerd. Er geldt per aanvraag een maximum van € 2250. Dit betekent dat u mogelijk een lager bedrag ontvangt dan u had aangevraagd. Dit wordt bekend wanneer de aanvraagtermijn is gesloten (na 26 maart 2022).

Het formulier

Hier vindt u het aanvraagformulier.