Toekomstscenario De polder in!
In 2007 werd gestart met het maken van plannen voor de Boterhuispolder. In samenwerking met de gemeente Teylingen en de bewoners en bedrijven in de polder werden er toekomstscenario's opgesteld. In 2008 koos de Leiderdorpse gemeenteraad voor het scenario 'De polder in!' ook Teylingen stemde hiermee in. Centraal in De polder in! staat het toegankelijker maken van de polder voor de recreant. Als de bezoeker het landschap beter kan beleven, zal hij het ook meer op waarde schatten. Hierdoor kan de polder blijvend groen en open blijven.

Toekomstscenario De polder in!

Inrichtingsplan en uitvoeringsplan
De polder in! werd vervolgens uitgewerkt in een inrichtingsplan. Daarin staan alle maatregelen die in het gebied worden getroffen, zoals fiets- en wandelpaden, natuurvriendelijke oevers en kanoroutes. Ook kwam er een uitvoeringsplan waarin de kosten en planning werd opgenomen. In 2009 werden beide documenten door de gemeenteraad vastgesteld.

Inrichtingsplan Boterhuispolder
Uitvoeringsplan Boterhuispolder

Bestemmingsplan
De nieuwe plannen pasten niet in het bestemmingsplan voor het Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder. Daarom werd er een nieuw bestemmingsplan gemaakt in 2010.

Bestemmingsplan

Financiering
Om de maatregelen uit te voeren werd in 2010 subsidie verkregen van de provincie Zuid-Holland uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013. De subsidie werd aangevraagd in een ruimer samenwerkingsverband in de regio, Leidsche Ommelanden (Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Oestgeest, Katwijk en Kraag en Braassem).

Definitief ontwerp
Op basis van het inrichtingsplan werd een definitief ontwerp gemaakt en vervolgens een bestek. Het definitief ontwerp werd vastgesteld in 2012. Daarin staat onder meer waar de paden en andere voorzieningen zouden komen en welk materiaal gebruikt werden.

Definitief ontwerp Boterhuispolder

Duur werkzaamheden
De aanleg van de recreatieve voorzieningen duurde van september 2012 tot medio maart 2013.