De Acacialaan krijgt een andere vormgeving. De gemeente gaat de weg inrichten als wijkweg met 30 km/u. Die maximumsnelheid geldt nu ook, maar dat is niet te zien aan het uiterlijk van de weg. De nieuwe vormgeving moet dat veranderen. Ook worden bij deze werkzaamheden kabels en leidingen vervangen en komt er een gescheiden stelsel voor het riool.

Planning

Op de verlening van de kapvergunning is een bezwaar binnengekomen. De rechtbank heeft inmiddels uitspraak gedaan in de beroepsprocedure en kortgedingprocedure. De rechtbank heeft de kapvergunning vernietigd, omdat de regels van de gemeente niet genoeg reden geven om de bomen in de Acacialaan te kappen in het kader van dit herinrichtingsproject. Dit betekent dat wij opnieuw een kapvergunning aan moeten vragen.

Aanpassen regels

Het aanvragen kan als wij de regels voor het verlenen van een kapvergunning in onze verordening hebben aangepast. Hiervoor moet een formeel besluitvormingstraject inclusief een periode van zienswijze worden doorlopen. Het voorstel voor de wijziging moet namelijk eerst behandeld worden in het college van burgemeester en wethouders. Dan ligt het 6 weken ter inzage. Daarna wordt het voorstel tot wijziging door de gemeenteraad behandeld. Zoals het er nu uit ziet, duurt deze procedure tot en met maart 2024. Daarna kunnen wij een nieuwe kapvergunning aanvragen.

Vertraging project

Door de uitspraak van de rechter, het aanpassen van de regels en het opnieuw aanvragen van de vergunning ligt het herinrichtingsproject Acacialaan in ieder geval tot en met maart 2024 stil. Dit heeft, behalve uitstel van de werkzaamheden, geen gevolgen voor het reguliere gebruik van de openbare ruimte en het riool.

Verkeersbesluit en onderzoek kruispunt

Het verkeersbesluit dat in 2022 is gepubliceerd is samen met het ontwerp definitief vastgesteld. Het verkeersbesluit kunt u teruglezen op Officiële bekendmakingen. Als u zoekt op Acacialaan Leiderdorp vindt u het verkeersbesluit.

Voor de herinrichting van de Acacialaan is er ook een onderzoek gedaan naar het kruispunt Acacialaan – Persant Snoepweg. Dit onderzoek is uitgevoerd door DTV consultants, in deze link vindt u het rapport met daarin de uitkomsten van het onderzoek.

Definitief ontwerp

De gemeente heeft de laatste wijzigingen op in het voorlopig ontwerp verwerkt, dit is gebeurd naar aanleiding van verzoeken van bewoners. Hiermee is het definitief ontwerp vastgesteld, bewoners van de Acacialaan zijn hierover per brief geïnformeerd.

De doorgevoerde wijzigingen betreffen:

  • Het fietspad ter hoogte van Acacialaan 46 t/m 58 is tweezijdig geworden om zo een betere en veiligere fietsverbinding te creëren.
  • 2 extra bomen in het ontwerp.
  • 1 boom wordt behouden in het ontwerp.
  • Meer groen bij ter hoogte van de Kom van Aaiweg.
  • Aansluiting Hoogmadeseweg wordt groener ingericht.
  • Bij de aansluiting kruising Persant Snoepweg/Acacialaan is meer ruimte voor groen.

Bomen en groen

In de Acacialaan worden 23 bomen gekapt. Dit is nodig omdat de wortels de bestrating omhoog duwen, wortels het riool kapot maken en/of omdat de bomen op het oude riool en andere leidingen staan. Welke boom er precies wordt gekapt en de reden waarom vindt u in de bomen effect analyse.

In de nieuwe inrichting van de straat worden bomen geplaatst en wordt er meer groen aangebracht. Er worden 33 nieuwe bomen geplaatst en er wordt 300 m2 extra groen aangeplant. Dit kunt u teruglezen in de groentoets. Daar waar er nieuwe bomen komen mochten de bewoners bepalen welke bomen er komen. Hierbij keken wij naar de boom die het meest gekozen werd door bewoners. Langs de woningen komt de Persisch IJzerhout te staan. In de middenbermen is gekozen voor de Winterlinde.

Documenten

Verkeersbesluit (zoek op Acacialaan)
Officiële bekendmakingen
Bomen effect analyse
Rapport kruispunt Acacialaan - Persant Snoepweg
Overzichtstekening Acacialaan
Registratieformulier Acacialaan
Werken rond bomen - Handboek bomen
Toetsing in het kader van de natuurwetgeving
Bomenposter werken rond bomen
Kabels en leidingen met huidige situatie

Bewonersbrieven

Bewonersbrief 1
Bewonersbrief 2
Bewonersbrief 3
Bewonersbrief 4
Bewonersbrief 5
Bewonersbrief 6
Bewonersbrief 7
Bewonersbrief 8
Bewonersbrief 9
Bewonersbrief 10

Contact

Projectleider: Dennis Stafleu
Telefoon: (071) 54 58 500
E-mail: info@leiderdorp.nl