Artikel Zorg & Ondersteuning

 

Niet-geleverde pgb-zorg of ondersteuning Wmo en Jeugdwet
Ontvangt u een pgb voor ondersteuning of zorg vanuit de Wmo of Jeugdwet en kan deze ondersteuning (tijdelijk) niet plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen? Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg, nu én na de coronacrisis, dat u uw zorgverleners door blijft betalen en hen zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Dit formulier in Word of PDF kunt u daarom gebruiken om ondersteuning of zorg te registreren die u wél betaald heeft, maar welke niet geleverd is vanwege de coronamaatregelen in de periode 1 maart tot 1 juni 2020. In het formulier kunt u de niet-ontvangen, maar wel betaalde Wmo-ondersteuning of Jeugdhulp registreren tot 1 juni. Bewaar deze registratie bij uw algemene pgb-administratie. U krijgt t.z.t bericht over hoe en wanneer u de gegevens moet aanleveren.

Incluzio Leiderdorp nieuwe organisatie voor welzijn in Leiderdorp
Per januari 2019 organiseert Incluzio Leiderdorp welzijnswerk, vluchtelingenondersteuning, delen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van Leiderdorp. Kijk voor meer informatie op de www.incluzioleiderdorp.nl

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Wanneer u ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo en u behoefte heeft aan hulp bij de aanvraag hiervan, kunt u gebruikmaken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Een ondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen bij de voorbereiding van een gesprek bij Incluzio Leiderdorp, helpen bij het indienen van een Wmo-aanvraag of bij het opstellen van een persoonlijk plan. De cliëntondersteuner is onafhankelijk van de gemeente Leiderdorp en van Incluzio. Gebruik maken van cliëntondersteuning is gratis.

De gemeente Leiderdorp subsidieert MEE voor het geven van cliëntondersteuning. MEE is tijdens kantooruren te bereiken op: 088 - 775 2000. Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@meezhn.nl. Op www.meezhn.nl vindt u meer informatie.

Bereikbaarheid hulpverleningsorganisaties
Heeft u direct hulp nodig? Klik hier voor een overzicht met contactgegevens van hulpverleningsorganisaties per 1 januari 2019.

Vrijwilligerswerk
Klik hier voor meer informatie over vrijwilligerswerk

Maatschappelijke opvang

Adviesraad sociaal domein
Sinds 1 juni 2019 adviseert de Wmo-adviesraad de gemeente Leiderdorp niet meer alleen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar over het gehele sociaal domein. De adviesraad heet daarom voortaan: Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp; een onafhankelijk adviesorgaan dat het College van B&W en de gemeenteraad van Leiderdorp gevraagd en ongevraagd adviseert. De leden zijn allen inwoners van Leiderdorp en hebben kennis van en affiniteit met het sociaal domein en bijbehorende doelgroepen.

Melden discriminatie
De stichting Inclusie & discriminatiebestrijding (Stichting iDb) zet zich in om discriminatie en uitsluiting te voorkomen en te bestrijden in de regio Haaglanden & Hollands Midden. Wilt u melding maken van discriminatie? Bel dan (0800) 321 86 86 (gratis) of mail naar klachten@stichtingidb.nl. Voor meer informatie en advies kunt u contact met ons opnemen via tel. (070) 302 86 86. E-mail: info@stichtingidb.nl. Website www.stichtingidb.nl

Zorg om iemand die geen hulp wil?
Maakt u zich ernstige zorgen over iemand die geen hulp wil? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast. Als het nodig is, zorgen wij dat er passende hulp op gang komt. U kunt ons ook bellen voor advies. Ook als u denkt dat iemand verplichte zorg (Wet verplichte GGZ) nodig heeft, kunt u bij ons een melding doen. Voor meer informatie over het Meldpunt Zorg en Overlast: https://ggdhm.nl/thema-s/category/zorg-en-overlast/